دوره آموزشی آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری در تاریخ ۱۷ و۲۴ دی ماه برای کارشناسان و سرپرستان فنی شرکت ریل پرداز سیستم برگزار گردید.

پاسخ دهید