برگزاری دوره های آموزشی دوره مجازی سازی)۵٫۱(VMware View: Install, Configure, Manage V  در محل اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل به مدت۴ روز ، جمعاً به مدت ۳۲ ساعت آموزشی

پاسخ دهید