برگزاری دوره های طراحی داشبورد مدیریتی به صورت دوره های مدون در شرکت کیسان اجرا میگردد.این دوره های در قالب آموزشهای برون سازمانی و همچنین در فضای آموزشی شرکت کیسان اجرا میگردد.

پاسخ دهید