کارگاه  یک روزه روانشانسی مدیریت ویژه کارکنان بانک اقتصاد نوین با تدریس جناب آقای دکتر علی بدرقه  با سرفصلهای آموزشی ذیل برگزار گردید.

  • ارتباط روانشناسی با دانش مدیریت
  • عوامل موثر در شکل گیری رفتار
  • ارزشیابی رفتار سازمانی و انواع آن
  • روانشناسی سیستمها
  • نظریه های مدیریت
  • مدیریت نیروی انسانی
  • ارتباط مدیریت و سازمان

پاسخ دهید