نظر سنجی

"ضروری" indicates required fields

جنسیتضروری

فناوری اطلاعات و حوزه دانش:

1. آیا با استانداردهای روز دنیا برای تولید فن آورانه و سیستمیِ انواع داده (با تعیین روایی) در حوزه سرمایه انسانی آشنا هستید؟
2.آیا ابزارهای سنجش اصلی (با روایی و پایایی در نتایج و داده¬ها) برای ایجاد بانک اطلاعاتی چند بعدی و ایجاد انبار داده ها در سازمان را می شناسید؟
3.آیا با میزان اعتبار ابزارهای سنجش روان شناختی متداول آشنا هستید؟
4.آیا می دانید از کدام ابزار سنجش برای کدامیک از افراد نبایستی استفاده کرد؟
5.آیا توانسته اید با انتقال داده های تولید شده به انبار داده ها برای ایجاد داشبورد مدیریتی، اقدام مورد قبول صورت دهید؟
6.آیا از داشبوردهای مدیریتی به جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری در سازمان استفاده می کنید؟

غربالگری/ ارزیابی / پایش:

1.آیا غربالگری شاخص های شایستگی رفتاری و توسعه مدیران انجام شده است!؟
2.آیا در سازمان نیازسنجی آموزشی (الزامی، ترجیحی، تکمیلی و ویژه) انجام شده است؟
3.آیا غربالگری شاخص های بهداشت و سلامت روان و شخصیت (شاخص های بنیادین روان و شخصیت افراد) در سازمان انجام شده است!؟
4.آیا میزان اختلالات روان و شخصیت، فرا استرس های شغلی و مشکلات مبتلابه خانواده کارکنان، که باعث کاهش بهره وری سازمان می شود را پایش کرده اید!؟
5.آیا نیازسنجی درمان های کلینیکال که مکمل طب کار است، مورد غربالگری واقع شده است!؟
6.آیا با داده هایِ روایی تولید شده در سرمایه انسانی سازمان، موفق به پژوهش و تولید محتوای علمی شده اید؟

استقرار کانون ارزیابی هوشمند و خدمات هاب سرمایه انسانی:

1.آیا موفق به استقرار کانون ارزیابی هوشمند فعال (با استفاده از فناوری و هوش تجاری) در سازمان شده اید!؟
2.آیا برای تشکیل تیم های کاری به جهت مدیریت بهره ورانه، نقش فرد در تیم را غربالگری کرده اید!؟
3.آیا ویژگی های مدیریتی_رهبری، میزان خلاقیت و شاخص های خاص سرمایه انسانی در افراد سازمان ارزیابی شده است؟
4.آیا در سازمان، ماتریس شاخص های شغلی تدوین و تهیه شده است؟
5.آیا همبستگی داده های سالم، ناشی از غربالگری سرمایه های انسانی در سازمان، با شاخص های تدوین شده پست_شغل، محاسبه شده است!؟
6.آیا می دانید چگونه می توانید، پروژه تطبیق شغل و شخصیت را در سازمان اجرا کنید!؟
7.آیا با سیستم طبقه بندی (غیر مهارتی) مشاغل آشنا هستید؟
8.آیا نظام انتصابات در سازمان به صورت داشبورد مدیریتی ایجاد شده است!؟
9.آیا برای جانشین پروری در سازمان افراد را مورد پایش و غربالگری صنفی قرار داده اید!؟
10.آیا بانک اطلاعاتی جانشین پروری و داشبورد جانشین پروری دارید!؟
11.آیا داده های سالم مخزن استعدادها، در سازمان تولید و داشبورد شده است!؟
12.آیا موفق به تولید پرونده بهداشت و سلامت روان افراد در سازمان شده اید؟
13.آیا برنامه ایی برای ایجاد زیرساخت هاب منابع (سیستم مدیریت داده) سرمایه انسانی در دستور کار دارید؟
14.آیا می دانید چگونه می توان از ایجاد هاب سرمایه انسانی برای طبقه بندی مشاغل و عدالت درآمد کارکنان و بهبود هزینه ها بهره برد؟
فهرست