مشاوره و آموزش

با توجه به رشد بسیار سریع داده و عدم توجه به موضوع ترکیب داده ها ،.تحلیل و داده کاوی انبوه داده های  موجود در سازمان‌ها،  و همچنین نبود.ساختار مناسب در پردازش داده های کلان سازمان در جهت تبدیل آنها به اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری و تصمیم سازی و نبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در بنگاه‌ها.، سازمانها  و واحدهای کسب و کار بخش خصوصی گروه هوش تجاری کیسان در راستای سند چشم انداز توسعه ای خود ،برای  هوشمندی کسب و کارها.، طی خدمات مشاوره ای و اجرایی خود، امکان دسترسی به اطلاعات مناسب و متمرکز را برای سطوح مختلف مدیران فراهم می‎ کند.

و مدیران سازمان را قادر می‎ سازد تا در کوتاهترین زمان اطلاعات تحلیلی مورد نیاز خود را جهت تصمیم‎ گیری.و آگاهی از هر نوع تغییر، با ساختاری مدیریت پسند و حرفه ای  بطوریکپارچه در اختیار بگیرنداین مهم مدیران حرفه ای را به مدیران چابک در تصمیم گیری تبدیل خواهد نمود.

خدمات هوش تجاری کیسان در این راستا :

  • شناخت و تحلیل وضع جاری و امکان سنجی راه حل هوش تجاری
  • امکان سنجی و تهیه RFP پروژه‌های Business Intelligence
  • مشاوره در تدوین وضعیت مطلوب Business Intelligenceدر سازمان متقاضی
  • مشاوره و نظارت بر پروژه‌ه طراحی و استقرار Business Intelligence
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی  و کاربردی ویژه سطوح مختلف سازمان.در جهت سریع در هماهنگی به منظور پروژه استقرار هوش تجاری در کسب وکار
فهرست