راه‎کارهای یکپارچه‌سازی داده‎ هوش تجاری کیسان سازمانها را  قادر می‌سازد به درکی، درست در خصوص نظارت، تبدیل و باگذاری داده ها  دست یابید و  شکاف بین کسب و کار و فناوری اطلاعات را پر کنید.در این خصوص هوش تجاری کیسان در مراحل مختلف (استخراج، تبدیل، بار (ETL)، مجازی (فدرال) و یا افزایشی (تغییر داده‌ها) با دقت و بهرهگیری از دانش نوین این حوزه در کنار سازمانها خواهد بود.

با استفاده از این راه‎کارها  می‌توانید از صحت اطلاعاتی که کسب و کار شما را هدایت می کند، اطمینان حاصل نمایید.

اطلاعات خود را درک کنید و همکاری بین کسب و کار و فناوری اطلاعات را تقویت کنید.رویکردی استاندارد برای دارایی های IT خود و ایجاد زبان کسب و کار مشترک، انتخاب کنید.

پاک کردن داده‌ها و نظارت بر کیفیت داده‌هاتجزیه و تحلیل، تمیز کردن، نظارت و مدیریت داده‌ها، امکان تصمیم‌گیری بهتر کسب و کار و بهبود اجرای فرآیند کسب و کار.

داده‌ها را به هر شکل دلخواهی تغییر دهید و آن را به هر سیستمی که می‎خواهید منتقل کنید.به ایت ترتیب در کوتاهترین زمان به یکپارچگی اطلاعات سازمان خود دست یابید.