به زودی دومین سمینار چیستی و چرایی هوش تجاری در دپارتمان هوش تجاری شرکت کیسان اجرا خواهد شد

ظرفیت این دوره با توجه به استقبال سازمانها بسیار محدود میباشد.

پاسخ دهید