رسالت اجتماعی

راهبرد محوری و ارزش‏های بنیادین هوش تجاری

  • شناخت و تحلیل نیازها و خواسته‌های واقعی مشتریان و ذینفعان سازمان و تلاش در جهت پاسخگویی به آنها
  • ایجاد و حفظ ارتباط «برنده – برنده» و با دوام با مشتریان و ذی‌نفعان سازمان
  • خلاقیت و نوآوری
  • بهبود مستمر عملکرد
  • باور به سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های شرکت کیسان
  • مسئولیت پذیری اجتماعی
  • باور به همدلی، کار گروهی و مشارکت
  • وجدان کاری و پاسخگویی
  • چابکی و انعطاف پذیری
  • توانمندسازی و ارتقای سطح دانش سازمانی با استفاده از دانش  روز جهانی