گواهی رتبه بندی و احراز هویت شرکت های انفورماتیکی

شورای رایانه ای

گواهی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

نظام صنفی