گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

شورای رایانه ای

 گواهی صلاحیت ارزیابی شایستگی های مدیران حرفه ا ی دستگاههای اجرایی

گواهی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

نظام صنفی

 

شرکت هوش تجاری کیسان تایید شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان خلاق