دوره آموزشی بلند مدت BSCبرای مدیران و معاونین شعب بانک سینا در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۹ در محل آموزش بانک سینا شروع و تا تاریخ ۱۰ /۰۳ /۹۵ ادامه می یابد.

دوره BSC توسط آقای دکترباباصادقیان از اساتید برحسته شرکت کیسان برگزار میگردد.

پاسخ دهید