دوره آموزشی بلند مدت BSCبرای مدیران و معاونین شعب بانک سینا در تاریخ ۹۵/۰۰۵/۱۱ در محل آموزش بانک سینا برگزار گردید.

دوره BSC توسط آقای دکترباباصادقیان از اساتید برحسته شرکت کیسان برگزار میگردد.

پاسخ دهید