دوره آموزشی SQL performance tuning

(0 بررسی)
780,000 تومان
دوره آموزشی SQL performance tuning

Module 1: Architecture

 • Lesson: Introduction to SQL Operating System
 • Lesson: Windows Memory Management
 • Lesson: SQL Server Memory Management
 • Lesson: SQL Server Disk I/O
 • Lesson: SQL Server Task Scheduling
 • Lesson: SQL Server Waits and Queues
 • Lesson: SQL Server Data File Architecture
 • Lesson: SQL Server Page Architecture
 • Lesson: SQL Server Transactional Log Architecture
 • Lesson: Delayed Transaction Durability
 • Lesson: Using Resource Governor

Module 2: Table and Index Structure

 • Lesson: SQL Server Index Architecture
 • Lesson: SQL Server Indexing Strategy
 • Lesson: SQL Server Index Utilization
 • Lesson: SQL Server Missing Indexes
 • Lesson: SQL Server Index Compression
 • Lesson: SQL Server Index Partitioning
 • Lesson: Other SQL Server Index Types
 • Lesson: SQL Server Index Maintenance
 • Lesson: SQL Server Statistics
 • Lesson: SQL Server Statistics Maintenance

Module 3: Locking and Concurrency

 • Lesson: Locking Concepts
 • Lesson: Isolation Levels
 • Lesson: Transaction Modes
 • Lesson: Blocking
 • Lesson: Deadlocks
 • Lesson: Latches and Spinlocks

Module 4: Query Optimization

 • Lesson: Query Compilation and Execution
 • Lesson: Query Optimizations
 • Lesson: Understanding of Execution Plans
 • Lesson: Query Tuning Cardinality Estimation
 • Lesson: Query Tuning SARGability
 • Lesson: Query Tuning Hints and Plan Guides
 • Lesson: Query Tuning, Query Troubleshooting, and Plan Cache
 • Lesson: Overview of the Query Store
 • Lesson: Query Store – Tracking Queries
 • Lesson: Query Store – Troubleshooting
 • Lesson: Query Store Internals
 • Lesson: Overview of Query Live Statistics

Module 5: SQL Server Tools

 • Lesson: SQL Server Built-In Tools
 • Lesson: SQL Server Dynamic Management Views
 • Lesson: SQL Server Management Data Warehouse
 • Lesson: SQL Server Extended Events
 • Lesson: Monitoring with Performance Counters
 • Lesson: Overview of Performance Analysis of Logs
 • Lesson: Overview of PSSDIAG and SQLDIAG
 • Lesson: Overview of RML Utilities
 • Lesson: Overview of SQL Nexus
 • Lesson: SQL Server Tuning Methods

ویژگی های دوره

 • درس 0
 • آزمونها 0
 • دانشجویان 0
 • گواهی نامه خیر
 • ارزیابی خود
برنامه درسی خالی است.

نظرات

میانگین امتیاز

0
0 امتیاز

جزئیات امتیاز

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

دانشجویان ثبت نام شده

هیچ دانشجویی پیدا نشد.
780,000 تومان

نظر بدهید