دپارتمان آموزشهای تخصصی مالی و اقتصادی شرکت هوش تجاری کیسان با ارائه خدمات آموزش مالی و اقتصادی به کارشناسان و مدیران  بانکها ،سازمانها و نهادهای مالی و اقتصادی کشور وبرگزاری سمینار های داخلی در سازمانها در این خصوص،سعی  دارد گام‎های مهمی را در کمک به اجرای سیاست‎های اقتصادی و مالی کشور در حوزه بازارهای مالی و پیشبرد اهداف کلان مربوطه بردارد.
با توجه به شرایط جدید جهانی، فرآیند جهانی ‎شدن اقتصادها و نیز شرایط جدید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دپارتمان آموزش‌های تخصصی مالی و اقتصادی این شرکت برآن است تا با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی متخصص و اساتید علمی کارآزموده در این حوزه، فعالیت توسعه‌پذیری در آموزش  دوره‌های مالی و اقتصادی انجام دهد. دوره‌ها براساس ساختار سازمانی واحد منابع انسانی سازمان‌ها به شرح ذیل دسته‌بندی می‌گردد.
* آموزش‌های مالی ویژه کارکنان بدو خدمت بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری و بنگاه‌های اقتصادی
* آموزش‌های مالی ویژه کارکنان ضمن خدمت بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری و بنگاه‌های اقتصادی
* آموزش‌های مالی ویژه مدیران بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری و بنگاه‌های اقتصادی

پاسخ دهید