این مجموعه بر این باور است که در دنیای کنونی کسب وکارهای موفق مدیون سرمایه های انسانی هوشمند وتوانمند هستند و با توجه به این موضوع دپارتمان  توسعه و بهسازی با توجه به رویکرد استراتژیک مرکز در خصوص توانمندسازی منابع انسانی سازمانها و شرکتها اقدام به برگزاری دوره های مربوط به مهارت آموزی و کسب دانش منابع انسانی سازمانها  نظیر دوره های عمومی واداری و توسعه ای مینماید.

پاسخ دهید