برگزاری دوره طراحی داشبورد باpower pivot,power view,Qlik view

با حضور علاقمندان به موضوعات طراحی داشبورد با ابزارهای پیشرفته اجرا گردید و مورد استقبال شرکت کنندگان قرارگرفت.

پاسخ دهید