دیدگاه های مختلفی در خصوص طراحی و ساخت انبار داده ها (DataWarehouse) وجود دارد. یک دیدگاه به طراحی یکپارچه و سراسری انبار داده و همچنین استفاده از انبارک های داده ای (DataMart) موقت اعتقاد دارند و گروهی دیگر به طراحی و ساخت انبارک های موقتی و زودگذر.

بنابراین مانند ابزارهای هوش تجاری در این زمینه نیز هوش تجاری کیسان تعصبی بر روی راه حل های ممکن ندارد و انتخاب کاملا وابسته به پروژه تعریف شده خواهد داشت.