نقش مدیران در روابط بین فردی چیست؟

افرادی که در یک سازمان با هم کار می‌کنند تمایل دارند به یکدیگر نزدیک شوند. روابط بین فردی به ارتباط قوی بین کارکنان با سلیقه و طرز فکر مشابــه اشاره دارد. نقش مدیران در روابط بین فردی نقش مدیران در روابط بین فردی مدیر تیم درست مانند ناخدای کشتــی است که وظیفه دارد همه اعضای … ادامه خواندن نقش مدیران در روابط بین فردی چیست؟