بحثی که در سال های اخیر بیشتر در کشور مطرح می شود در خصوص کلان داده (Big Data) است. و در کنار آن این سوال مطرح می شود که آیا کلان داده قابل دسترس در کشور داریم؟

پاسخ بدون شک مثبت است. علت وجود شک اولیه در این خصوص برداشت های غلط در خصوص کلان داده است. در این حوزه فقط حجم داده ملاک نیست و سرعت تولید آن و همچنین تنوع آن نیز می تواند باعث ایجاد کلان داده شود.