دستور SQL WHERE

 WHERE برای فیلتر کردن رکوردها استفاده می شود.

فقط برای استخراج رکوردهایی استفاده می شود که یک شرط مشخص را برآورده می کنند.

فرم دستور

, …SELECTcolumn1, column2
FROMtable_name
;WHEREcondition

نکته: دستور WHEREفقط در دستورات SELECT استفاده نمی شود، در UPDATE،DELETEو غیره نیز استفاده می شود !

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

WHERE
WHERE

مثال WHERE 

عبارت SQL زیر همه مشتریان کشور “مکزیک” را در جدول “مشتریان” انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
;’WHERE Country=‘Mexico

فیلدهای متنی در مقابل فیلدهای عددی

SQL به تک کوتیشن در اطراف مقادیر متنی نیاز دارد.با این حال، فیلدهای عددی نباید درتک کوتیشن محصور شوند:

SELECT * FROM Customers
;WHERE CustomerID=1

عملگر ها در دستور WHERE

در شرط WHERE می‌توان از عملگرهای مساوی (=)، نامساوی (!= یا <>)، بزرگتر (<)، کوچکتر (>)، بزرگتر مساوی (=<)، کوچکتر مساوی (=>)، باقیمانده تقسیم (%)، تقسیم (/)، جمع (+)، تفریق (-)، ضرب (*)، IN (شامل)، And (و)، OR (یا) استفاده نمود.

چند مثال از استفاده عملگر ها در شرط WHERE:

مساوی:

SELECT * FROM Products
;WHERE Price = 18

نامساوی (!= یا <>):

SELECT * FROM Products
;WHERE Price <> 18

بزرگتر (<):

SELECT * FROM Products
;WHERE Price > 30

کوچکتر (>):

SELECT * FROM Products
;WHERE Price < 30

بین یک محدوده خاص(BETWEEN):

SELECT * FROM Products
;WHERE Price BETWEEN 50 AND 60

جستجو برای یک الگو (LIKE):
SELECT * FROM Customers
;’%WHERE City LIKE ‘s
برای تعیین چندین مقدار ممکن برای یک ستون (IN):

SELECT * FROM Customers
;WHERE City IN (‘Paris’,’London’)

منبع: www.w3schools.com

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید