دستور SQL DELETE

دستورDELETE برای حذف رکوردهای موجود در جدول استفاده می شود.

فرمت دستور

;DELETE FROM table_name WHERE condition

توجه: هنگام حذف رکوردها در جدول مراقب باشید! به بندWHERE در دستور DELETE توجه کنید . بند WHERE مشخص می کند که کدام رکورد(های) باید حذف شوند. اگر بند WHERE را حذف کنید، تمام رکوردهای جدول حذف خواهند شد!

در تصویر زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

DELETE
DELETE

مثال

عبارت SQL زیر مشتری “Alfreds Futterkiste” را از جدول “Customers” حذف می کند:

;DELETE FROM Customers WHERE CustomerName=‘Alfreds Futterkiste

جدول “مشتریان” اکنون به شکل زیر است:

حذف تمام رکوردها

حذف تمام ردیف های جدول بدون حذف جدول امکان پذیر است. این بدان معنی است که ساختار جدول، ویژگی ها و شاخص ها دست نخورده خواهند بود:

;DELETE FROM table_name

دستور SQL زیر تمام ردیف‌های جدول «Customers» را بدون حذف جدول حذف می‌کند:

;DELETE FROM Customers

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید