دستور SQL INSERT INTO

این دستور INSERT INTO برای درج رکوردهای جدید در جدول استفاده می شود.

فرم دستور

نوشتن دستور INSERT INTO  به دو صورت امکان پذیر است:

1. نام ستون ها و مقادیری که باید درج شوند را مشخص کنید:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …)
;VALUES (value1, value2, value3, …)

2. اگر برای تمام ستون های جدول مقادیر اضافه می کنید، نیازی به تعیین نام ستون ها در پرس و جوی SQL ندارید. با این حال، مطمئن شوید که ترتیب مقادیر به همان ترتیب ستون‌های جدول باشد. در اینجا، دستور INSERT INTO به صورت زیر خواهد بود:

INSERT INTO table_name
;VALUES (value1, value2, value3, …)

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

INSERT INTO
INSERT INTO

 مثال:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
;VALUES (‘Cardinal’‘Tom B. Erichsen’‘Skagen 21’‘Stavanger’‘4006’‘Norway’)

جدول “مشتریان” اکنون به شکل زیر است:

آیا متوجه شده اید که ما هیچ عددی را در قسمت CustomerID وارد نکرده ایم؟
ستون CustomerID یک فیلد افزایش خودکار است و زمانی که یک رکورد جدید در جدول درج شود به طور خودکار ایجاد می شود.

داده ها را فقط در ستون های مشخص شده درج کنید

همچنین فقط می توان داده ها را در ستون های خاص درج کرد.

عبارت SQL زیر یک رکورد جدید درج می کند، اما فقط داده ها را در ستون های “CustomerName”، “City” و “Country” مقدار دهی کردیم. (CustomerID به طور خودکار به روز می شود):

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
;VALUES (‘Cardinal’‘Stavanger’‘Norway’)

جدول “مشتریان” اکنون به شکل زیر است:

نکته: وقتی مقداری را برای بعضی از ستون ها وارد نکنیم به صورت پیش فرض SQL مقدار null را وارد می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید