دستور SQL SELECT

دستور SELECTبرای انتخاب داده ها از پایگاه داده استفاده می شود.

داده های برگشتی در یک جدول نتیجه به نام مجموعه نتیجه ذخیره می شود.

فرم دستور SELECT

SELECT column1, column2
;FROM table_name
در اینجا، ستون 1، ستون 2، … نام فیلدهای جدولی هستند که می خواهید داده ها را از آنها انتخاب کنید. اگر می خواهید تمام فیلدهای موجود در جدول را انتخاب کنید، از دستور زیر استفاده کنید:
;SELECT * FROM table_name

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

فرم دستور SELECT در SQL SERVER
فرم دستور SELECT در SQL SERVER

نمونه ستون SELECT

دستور SQL زیر ستون های «CustomerName» و «City» را از جدول «Customers» انتخاب می کند:

مثال

;SELECT CustomerName, City FROM Customers

* SELECT

دستور SQL زیر تمام ستون ها را از جدول “Customers” انتخاب می کند:

مثال

;SELECT * FROM Customers

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید