دستور SQL SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT این عبارت فقط برای برگرداندن مقادیر متمایز (متفاوت) استفاده می شود.

در داخل یک جدول، یک ستون اغلب حاوی مقادیر تکراری زیادی است و گاهی اوقات شما فقط می خواهید مقادیر مختلف (متمایز) را فهرست کنید.

فرم دستور SQL SELECT DISTINCT

, …SELECT DISTINCT column1, column2
;FROM table_name

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

SELECT DISTINCT
SELECT DISTINCT

انتخاب مثال بدون مقادیر متمایز

دستور SQL زیر همه مقادیر (از جمله موارد تکراری) را از ستون “Country” در جدول “Customers” انتخاب می کند:

;SELECT Country FROM Customers

حال، اجازه دهید از SELECT DISTINCTعبارت استفاده کنیم و نتیجه را ببینیم.

نمونه های متمایز را انتخاب کنید.

عبارت SQL زیر فقط مقادیر DISTINCT را از ستون “Country” در جدول “Customers” انتخاب می کند:

;SELECT DISTINCT Country FROM Customers
SELECT DISTINCT
SELECT DISTINCT

عبارت SQL زیر تعداد کشورهای مختلف مشتری (متمایز) را فهرست می کند:

;SELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM Customers
SELECT DISTINCT
SELECT DISTINCT

راه حل MS Access در اینجا آمده است:

SELECT Count(*) AS DistinctCountries
;FROM (SELECT DISTINCT Country FROM Customers)
SELECT DISTINCT
SELECT DISTINCT

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید