1. بازسازی

2. بازاریابی

3. شناسایی مشتری

4. تعیین استراتژی

5. برنامه ریزی

6. شروع مصرف

7. مراقبت از مشتری

8. رسیدگی به شکایات

9. پشتیبانی فنی

بازاریابی مستقیم:

قابل اندازه گیری و قابل پیگیری است به عنوان مثال میزان موفقیت عملیات بازاریابی را میتوان از فرمول زیر محاسبه کرد.

فرمول: تعداد افر ادی که بازاریابی میشوند تقسیم بر افرادی که برای خرید مراجعه کردند. هنر بازریابی تبدیل مشتریان بلقوه و بالفعل یک سازمان به طرفداران یک سازمان است. در بازاریابی مستقیم تاکید بر توسعه روابط مستقیم و مستمر با مشتری است یعنی بین فروشنده و خریدار رابطه مستقیم برقرار است وافرادی که بازاریابی میشوند مستقیما از بازار هدف شناسایی میشوند. بازرایابی مستقیم بر این اعتقاد است که وقتی مشتری جذب شد، فرصت فروش سایر محصولات به او فراهم تر خواهد شد. بنابراین بهتر است با آنها مستقیماً تعامل برقرار شود، در حقیقت بازاریابی مستقیم به دنبال هر چه نزدیکتر کردن بازاریابی و فروش است.

مثال: بازاریابی با کاتالوگ، بازاریابی با پست، تلفنی، تلویزیونی، پیامکی، رادیوئی، ایمیلی

3. حفظ مشتری

وفاداری مشتری یعنی ایجاد یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول بطور مستمر در آینده، علارقم تلاشهای بازرایابی رقبا و تاثیرات این تلاشها بر بازار

برنامه وفاداری

تلاشهای سازمان یافته بازاریابی هستند که با دادن پاداش به رفتارهای خرید وفادارنده های مشتری(سعی در گسترش وفاداری در مشتری )وفاداری مشتری در سه عنصر زیر مشخص میشود.

  • عنصر رفتاری مشتری (تکرار عمل خرید)
  • عنصر نگرش مشتری (تعهد و اطمینان مشتری)
  • عنصر در دسترس بودن (با وجود گزینه های زیاد برای انتخاب عمل خرید انتخاب شود)
روشهای افزایش وفاداری در مشتری
  • امتیاز
  • پاداش
  • تخفیف
  • جایزه
  • هر نوع فاکتور انگیزشی دیگری که به فکر می آید

مثال: یکی از مصداق های برنامه وفاداری باشگاه مشتریان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید