توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

سلسله مراتب ها در Data Analysis

در ادامه مقاله قبل تحت عنوان «طراحی OLAP Cube» (www.keysun-co.com  شرکت هوش تجاری کیسان) که در آن به بررسی ویژگی ها (Attributes) و سلسله مراتب پرداختیم در این مقاله قصد دارم به بررسی دقیقتر انواع سلسله مراتب و نحوه طراحی آنها بپردازیم.

سلسله مراتب ها در Data Analysis

در مقاله قبل با مرتب کردن ویژگی های مرتبط در سطوح مختلف سلسله مراتبی را به وجود آوردیم. سلسله مراتب محصولات و مدل فقط دارای دو سطح می باشد، اما سلسله مراتب می تواند دارای سطوح بیشتری باشد. برای مثال، می توانید با استفاده از ویژگی ماه به عنوان پایین ترین سطح و سپس اضافه کردن سطوح دیگر شامل اعضای ویژگی های Quarter و سال سلسله مراتبی با سطوح بیشتر برای زمان ایجاد کنید. سپس می توانید سطح دیگری را در بالاترین سطح سلسله مراتب با نام All Level ایجاد کنید. این سطح شامل تنها یک عضو (All Dates) می باشد که مجموع تمامی اعضای سطح سال می باشد.

تصویر زیر بعضی از اعضای سلسله مراتب زمان را که در چهار سطح All، Year، Quarter و Month طراحی شده است مشاهده می کنید.

Figure 1-1 Date hierarchy

می توانید اعضای یک سلسله مراتب را به عنوان اعضای یک رابطه والد و فرزندی در نظر بگیرید. یک عضو در یک سطح والد اعضای مرتبط به آن در سطح پایینی می باشد، و یک عضو در یک سطح برای اعضای مرتبط به آن در سطح بالاتر، فرزند می باشد. سلسله مراتب زمان یک سلسله مراتب طبیعی است. در یک سلسله مراتب طبیعی، هر عضو فرزند تنها یک والد دارند. برای مثال شکل ۱-۱ نشان می دهد که  ۲۰۱۱ والد Qtr 1 2011 و Qtr 2 2011 می باشد، و Feb 2011 والد Qtr 1 2011 است. سلسله مراتب سایز به وسیله رنگ یک سلسله مراتب طبیعی نیست. برای مثال عضو ۴۰ در سطح سایز دارای دو والد می باشد: عضو های Black  و Silver در سطح رنگ.

همچنین شکل ۱-۱ نشان می دهد که یک سلسله مراتب می تواند شاخه های زیادی داشته باشد. هنگامی که شما به انتهای شاخه یک درخت بروید به برگ می رسید. در انتهای شاخه های سلسله مراتب می توانید به برگ ها (Leaf member ) برسید. یک سلسله مراتب ممکن است All member نداشته باشد، اما هر سلسله مراتب باید حتما Leaf member داشته باشد.

می توانید هر ویژگی (Attribute) را در یک سلسله مراتب قرار دهید که تنها دارای دو سطح می باشد، استفاده از ویژگی به عنوان سطح برگ و سپس اضافه کردن یک سطح All .

برخی سلسله مراتب ها از قبیل سلسله مراتب زمان دارای تعادل است . مطابق شکل ۱-۱ مهم نیست کدام مسیر را در طول شاخه ها دنبال میکنید، می توانید یک عضو در هر سطح پیدا کنید، و هر مسیر دارای تعداد مشابهی سطح می باشد. در یک سلسله مراتب متعادل به راحتی میتوانید برای سطوح اسم تعیین کنید.

برخی سلسله مراتب ها غیر متعادل هستند. یک چارت سازمانی اغلب نامتعادل می باشد. برای مثال، تعداد زیادی از شرکت ها ممکن است تعداد زیادی کارمند داشته باشند و به همین ترتیب تعداد زیادی سطوح مدیریتی. ساختارهای تفکیک کار و چارت های حسابدار ی مثال های دیگری از سلسله مراتب های نامتعادل می باشند. در یک سلسله مراتب نامتعادل، اغلب دادن نامی خاص به هر سطح کار دشواری است، اما عناصر برگ همیشه عناصری هستند که فرزندی در ادامه خود ندارند. شکل ۱-۲ یک سلسله مراتب نامتعادل را نشان میدهد، مهم نیست کدام مسیر را در طول شاخه ها دنبال کنید میتوانید یک عضو در هر سطح پیدا کنید. برخی مسیرها، ممکن است دارای تعداد سطوح بیشتری نسبت به سایر مسیر ها باشند، به عبارت دیگر، اعضای برگ ممکن است متعلق به سطوح متفاوتی باشند.

Figure -1-2 Organization Chart

در برخی سلسله مراتب ها تشخیص متعادل یا نا متعادل بودن سلسله مراتب کار دشواری است. برای مثال، در سلسله مراتب مناطق جغرافیایی، ممکن است شما بتوانید به راحتی برای سطوح اسمی خاص انتخاب کنید _ All، Country، State/Province و City_ اما برخی کشورها ممکن است State  یا Province نداشته باشند. این نوع سلسله مراتب ها را سلسله مراتب های Ragged یا ناهموار  می گویند. شگل ۱-۳ نشان می دهد که مهم نیست کدام مسیر را دنبال کنی، هر مسیری تعداد سطوح یکسانی دارد. برخی مسیرها ممکن است هیچ عضوی در در هر سطح نداشته باشند. در یک سلسله مراتب ناهموار، اعضای برگ همیشه به یک سطح تعلق دارند.

Figure 1-3 Ragged hierarchy

  سلسله مراتب ها از مرتب کردن ویژگی های مرتبط به یکدیگر بوجود می آیند. یک سلسله مراتب ممکن است دارای دو سطح یا شامل تعداد سطوح بیشتری باشد. یک سلسله مراتب دارای یک سطح پایینی به نام سطح برگ ، سپس چندین سطح متوسط و یک سطح نهایی می باشد. در بیشتر سلسله مراتب ها، بلاترین سطح، سطح All می باشد که شامل تنها یک عضو All می باشد. ممکن است فکر کنید اعضای یک سلسله مراتب دارای ارتباط والد و فرزندی می باشند. اگر یک عضو فرزند تنها یک والد داشته باشد در این صورت سلسله مراتب از نوع طبیعی می باشد. در صورتی که یک سلسله مراتب متعادل باشد، هر مسیر در سلسله مراتب دارای تعداد مشابه سطوح و هر سطح دارای یک عضو میباشد. در یک سلسله مراتب نامتعادل، مسیرهای متفاوت در سلسله مراتب ممکن است تعداد متفاوتی سطح داشته باشند، و در یک سلسله مراتب ناهموار، هر مسیر دارای تعداد یکسان سطح می باشد، اما همه سطوح دارای عضو نمی باشند.

در مقاله بعد تحت عنوان « ابعاد در Data Analysis » (شرکت هوش تجاری کیسان    www.keysun-co.com ) به بررسی ابعاد در Data Analysis می پردازیم.

 

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

ایجاد یک پروژه SQL Server Analysis Services

در ادامه مقاله های قبل که در آن به توضیح ویژگی ها (Attributes ) و سلسله مراتب ها( Hierarchy)  و ابعاد(Dimension) (www.keysun-co.com شرکت هوش تجاری کیسان) پرداختیم در این مقاله و مقاله های آتی قصد داریم بپردازیم به راه اندازی یک پروژه SSAS .

شروع پروژه

مراحل اولیه ایجاد یک  database Analysis services را با ایجاد یک پروژه Analysis services در یک Business intelligence solution  آغاز میکنیم.

یک پروژه  Analysis services شامل تمامی کد های مورد نیاز یک   database    Analysis servicesمی باشد. سپس شما یک data source به پروژه تان اضافه می کنید. یک data source شامل اطلاعاتی است که Analysis services برای اتصال به پایگاه داده منبع نیاز دارد. سرانجام یک data source view اضافه خواهیم کرد که شامل اطلاعاتی درباره جداول و view های موجود در پایگاه داده منبع می باشد.

ایجاد یک Business intelligence solution  

در این مقاله از SQL Server business intelligence Development Studio (BIDS) برای طراحی و Deploy یک نمونه Analysis Services business intelligence solution استفاده می کنیم. BIDS یک فضای Development برای تمامی ابزارهای SQL Server business intelligence از قبیل Integration Services و Reporting Services و Analysis Services فراهم میکند.

در صورتی که با محیط Develop اپلیکیشن Microsoft Visual Studio آشنایی دارید، توجه داشته باشید که BIDS  یک همان Visual Studio است بعلاوه الگوهایی که خاص SQL Server business intelligence طراحی شده اند. BIDS شامل چهار پنجره اصلی است که برای توسعه برنامه های هوش تجاری از آنها استفاده میکنید: Designer Window, Solution Explorer, Properties Window, and Toolbox.

برای شروع، یک business intelligence solution ایجاد می کنیم که شامل یک پروژه Analysis Services می باشد. سپس در مراحل بعد یک data source و یک data source view به پروژه اضافه می کنیم. پایگاه داده Analysis Services که ایجاد خواهیم کرد در واقع  یک لایه تجزیه و تحلیل از یک

full-featured business intelligence solution می باشد. بیشتر Solution های پروژه های هوش تجاری همچنین دارای یک transformation لایه دیتا هستند که دیتا را از سیستم های تجاری بیرون کشیده، تغییراتی در آن بوجود آورده و سپس داخل یک Data mart و یا data warehouse  بارگذاری می کنند. Business intelligence solutions همچنین دارای یک لایه presentation نیز می باشد که گزارشات و ویژوال های دیتا در آن ایجاد می شود.

 

ایجاد یک پروژه Analysis Services

 • پس از باز کردن نرم افزار Visual Studio در قسمت File گزینه New و سپس Project را انتخاب می کنیم.

 • type را از منوی سمت چپ انتخاب کرده و سپس Analysis Services Project template را کلیک می کنیم. پنجره باز شده همچنین شامل template هایی برای پروژه های Integration Services و Reporting Services می باشد.
 • در قسمت Name نام پروژه را وارد می کنیم (Adventure Works SSAS) که همزمان در قسمت Solution Name نیز جهت هماهنگی با نام پروژه به صورت خودکار تغییر میکند. در صورتی که solution  ای تعریف کنید که دارای چندین پروژه می باشد می توانید نام solution را بگونه ای که نماینده کل پروژه باشد، تغییر دهید.
 • با انتخاب گزینه Create Directory for Solution نام solution را  Adventure Works BI))

تغییر میدهیم.

 • در قسمت Location مسیر پروژه را تعیین کرده و برای ایجاد پروژه OK را کلیک میکنیم. پروژه Adventure Works SSAS ایجاد شده و در Solution Explorer نشان داده می شود.

در صورتی که نتوانستید Solution ایجاد شده را در Solution Explorer ببینید، علت بر میگردد به این تنظیمات پیش فرض Visual Studio که در صورتی که یک Solution دارای تنها یک پروژه باشد، Solution

نشان داده نمی شود در صورتی نشان داده می شود که پروژه دیگری به Solution اضافه شود. در صورتی که بخواهید حتی در صورت وجود یک پروژه Solution نشان داده شود، از قسمت Tools نوار بالا گزینه Option را انتخاب کرده و از قسمت Projects And Solutions گزینه Always Show Solution را تیک بزنید.

نکته: مسیر C:\Users\<YourUserName>\Documents \Visual Studio 2015\Projects   مسیر پیش فرض هر Solution ای است که با استفاده از  Visual Studio 2015ایجاد میکنیم. در صورتی که در گذشته یک پروژه Visual Studio ایجاد کرده باشید  Solution جدید در همان مسیر قبل ایجاد میشود.

در مقاله بعد تحت عنوان (« ایجاد data source  در پروژه SSAS » www.keysun-co.com  ) به مراحل بعد ایجاد یک پروژه SSAS که ایجاد data source  می باشد می پردازیم.

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

ابعاد در Data Analysis

در ادامه مقاله قبل با عنوان «سلسله مراتب در Data Analysis » (شرکت هوش تجاری کیسان www.keysun-co.com ) در این مقاله قصد داریم به بررسی دقیقتر ابعاد در Data Analysis بپردازیم.

برای کمک به فهم بهتر ابعاد، جدول مربوط به فروش ماهانه شرکت Adventure Works را به خاطر بیاورید. در این گزارش، مجموع مقدار فروش توسط اعضای ویژگی ماه، تقسیم شده است. تعداد ماه ها _۴_ تعداد مقادیر این گزارش را تعیین میکند. این شبیه محاسبه مسافت خطی در دنیای فیزیکی است: طول خط برابر با طول آن می باشد.

Table 1-1 Adventure Works Units sold by month

Apr 2011 Mar 2011 Feb 2011 Jan 2011
۲۵ ۲۷ ۱۴ ۴

جدول ۱-۲  گزارش فروش را بر اساس مدل و ماه نشان میدهد در این گزارش، مقادیر فروش ماهانه بوسیله اعضای ویژگی مدل نیز تقسیم بندی شده اند. تعداد احتمالی مقادیر گزارش برابر است با تعداد اعضای ویژگی مدل ضرب در تعداد اعضای ویژگی ماه، بنابراین میدانید که باید حدود ۱۲ مقدار در این گزارش داشته باشید. این مشابه محاسبه مساحت مستطیل در دنیای فیزیکی می باشد، این گزارش نیز به صورت مستطیل به نظر می آید.

Table 1-2 Adventure Works Units sold by model and month

Apr 2011 Mar 2011 Feb 2011 Jan 2011
۶ ۶ ۸ ۳ Mountain-500
۱۶ ۱۵ Road-750
۳ ۶ ۶ ۱ Hitch Rack

مقایسه با مستطیل تنها براساس نحوه محاسبه تعداد مقادیر موجود در گزارش می باشد نه از نظر شکل گزارش. به راحتی می توانید گزارش خود را مجدد با قرار دادن ویژگی ماه در سطرها طراحی کنید که مشابه جدول زیر می شود.

Table 1-3 Adventure Works Units sold by Model and Month

۱ Jan 2011 Hitch Rack
۶ Feb 2011 Hitch Rack
۶ Mar 2011 Hitch Rack
۳ Apr 2011 Hitch Rack
۳ Jan 2011 Mountain-500
۸ Feb 2011 Mountain-500
۶ Mar 2011 Mountain-500
۶ Apr 2011 Mountain-500
Jan 2011 Road-750
Feb 2011 Road-750
۱۵ Mar 2011 Road-750
۱۶ Apr 2011 Road-750

خواه مقادیر در گزارش شما به صورت مستطیلی مرتب شده باشند مانند شکل ۱-۲، خواه به صورت خطی در شکل ۱-۳، در صورت داشتن ۴ عضو برای ویژگی ماه و سه عضو در ویژگی مدل، احتمال وجود ۱۲ مقدار در گزارش شما وجود دارد، زیرا این تعداد به تعداد عناصر ویژگی ماه و تعداد عناصر ویژگی مدل وابسته است. هر مدل مقدار فروش خود را در هر ماه شامل می شود، حتی اگر  این مقدار صفر باشد.

گزارش جدیدی را درنظر بگیرید. فرض کنید که Adventure Works محصولاتی را در دو ایالت مختلف به فروش می رساند و دوست دارید تعداد هر مدل فروخته شده در هر ایالت را بدانید. همچنین، بعلاوه برای مشاهده این تعداد در ماه، باید یک مقدار جمع شده ای را برای هر ماه داشته باشید. برای ایجاد این گزارش، تحلیلگر شما ویژگی ایالت را به سطر ها اضافه میکند، و ویژگی ماه را با سلسله مراتب ماه جایگزین می کند. گزارش جدید به صورت زیر آماده می شود.

Table 1-4 Adventure Works Units sold by State, Model, and Month

Apr 2011 Mar 2011 Feb 2011 Jan 2011 All Months
۲ ۳ ۴ ۹ Hitch Rack WA
۵ ۵ ۶ ۲ ۱۸ Mountain-500
۱۰ ۹ ۱۹ Road-750
۱ ۳ ۲ ۱ ۷ Hitch Rack OR
۱ ۱ ۲ ۱ ۵ Mountain-500
۶ ۶ ۱۲ Road-750

اکنون گزارش دارای دو عضو برای ویژگی ایالت، سه عضو برای ویژگی مدل و پنج عضو برای سلسله مراتب ماه میباشد. تعداد احتمالی مقادیر برابر است با ۳۰ ، که از حاصلضرب تعداد ایالت ها در تعداد مدل ها در تعداد ماهها بدست می آید. این مشابه محاسبه حجم مکعب در دنیای فیزیکی میباشد: حجم مکعب برابر است با طول ضربدر عرض ضربدر ارتفاع.

واضح است که مقایسه این گزارش با مکعب تنها در محاسبه تعداد مقادیر احتمالی موجود می باشد نه در شکل فیزیکی گزارش. مقادیر در جدول ۱-۴ به صورت مستطیل مرتب شده اند. جدول ۱-۵ سطرها را بدون سلسله مراتب ماه نشان می دهد که در آن همان مقادیر جدول ۱-۳ به صورت خطی مرتب سازی شده اند.

Table 1-5 Adventure Works Units sold by State, Model, and Month

۹ All Months Hitch Rack WA
۱۸ All Months Mountain-500 WA
۱۹ All Months Road-750 WA
۷ All Months Hitch Rack OR
۵ All Months Mountain-500 OR
۱۲ All Months Road-750 OR
Jan 2011 Hitch Rack WA
۲ Jan 2011 Mountain-500 WA
Jan 2011 Road-750 WA
۱ Jan 2011 Hitch Rack OR
۱ Jan 2011 Mountain-500 OR
Jan 2011 Road-750 OR
۴ Feb 2011 Hitch Rack WA
۶ Feb 2011 Mountain-500 WA
Feb 2011 Road-750 WA
۲ Feb 2011 Hitch Rack OR
۲ Feb 2011 Mountain-500 OR
Feb 2011 Road-750 OR
۳ Mar 2011 Hitch Rack WA
۵ Mar 2011 Mountain-500 WA
۹ Mar 2011 Road-750 WA
۳ Mar 2011 Hitch Rack OR
۱ Mar 2011 Mountain-500 OR
۶ Mar 2011 Road-750 OR
۲ Apr 2011 Hitch Rack WA
۵ Apr 2011 Mountain-500 WA
۱۰ Apr 2011 Road-750 WA
۱ Apr 2011 Hitch Rack OR
۱ Apr 2011 Mountain-500 OR
۶ Apr 2011 Road-750 OR

به هر روشی که گزارش را آماده کنید، حالت، مدل و ماه سلسله مراتب ها و ویژگی های مستقل هستند، و مقادیر احتمالی کلی در گزارش برابر است با اعضای اولین ویژگی مستقل (دو ناحیه) ضربدر تعداد اعضای دومین ویژگی مستقل (سه مدل) ضربدر تعداد اعضای سلسله مراتب (۵ ماه).

برای محاسبه طول، مساحت و حجم، طول اشیای ابعاد را در هم ضرب می کنیم. برای محاسبه تعداد مقادیر احتمالی در گزارش، تعداد اعضای ویژگی های مستقل و سلسله مراتب ها را در هم ضرب می کنیم. ویژگی های مستقل و سلسله مراتب ها ابعاد گزارش می باشند، بنابراین توسعه دهندگان هوش تجاری اصطلاح بعد(Dimension) را از ریاضی قرض گرفته اند. ابعاد شامل ویژگی ها و سلسله مراتب ها هستند. برای مثال، گزارش جدول ۱-۴ ویژگی (Attribute) ناحیه را نشان می دهد که به بعد مناطق جغرافیایی (Dim Geography) ، و ویژگی سلسله مراتبی ماه به بعد تاریخ تعلق دارد. هر چند که اصطلاح بعد از ریاضیات قرض گرفته شده است، لازم است توجه داشته باشید که تحلیل ابعاد دیتا با ابعاد فیزیکی متفاوت است. استفاده از اصطلاح بعد به نحوه قرارگیری سلسله مراتب ها و ویژگی ها در یک گزارش یا حتی به اینکه چطور دیتای چند بعدی باید در پایگاه داده ذخیره شود اشاره ای ندارد.

یک بعد ممکن است شامل بیش از یک ویژگی باشد، اما هر بعد تنها و تنها یک ستون ویژگی کلیدی ( Key Attribute ). دیگر ویژگی ها که به Key Attribute مربوط هستند به بعد مشابهی تعلق دارند. به دلیل اینکه ویژگی ها به ابعاد تعلق دارند، اعضای ویژگی ها، اعضای ابعاد نیز می باشند. بنابراین برای مثال ستون Product

 Key Attribute بعد Product می باشد. اگر یک مقدار از ستون Product را بدانید، ویژگی های مدل، رنگ و سایز را نیز خواهید دانست، بنابراین این ویژگی ها نیز به بعد Product تعلق دارند. Silver یک عضو ویژگی رنگ و ۴۸ نیز عضو ویژگی سایز می باشد، بنابراین Silver و ۴۸ نیز هر دو از اعضای بعد محصول می باشند.

همچنین ابعاد شامل سلسله مراتب ها نیز هستند. همانطور که در مقاله قبل ( سلسله مراتب ها در Data Analysis ) به آن پرداختیم سلسله مراتب ها با مرتب سازی ویژگی ها در سطوح مختلف بوجود می آیند. ویژگی های استفاده شده برای ایجاد سلسله مراتب ها باید در یک بعد باشند.

در دنیای فیزیکی، شیئ مورد نظر شما بسته به تعداد ابعاد تغییر می کند. برای مثال، یک شیئ یک بعدی یک خط، یک شیئ دو بعدی یک مربع و یک شیئ سه بعدی یک مکعب است. یک مکعب یک شیئ کاملا متفاوت از یک شیئ مربع و یک شیئ خطی می باشد. در دنیای گزارش سازی اضافه کردن یک بعد یک راه مستقل برای ریز کردن مقادیر می باشد.

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

OLAP

پردازش تحلیلی آنلاین که به اختصار OLAP گفته می شود، تکنولوژی است برای تحلیل پایگاه داده های کسب و کارهای بزرگ و نیز پشتیبانی از تحلیل های پیچیده، که می تواند برای کوئری های تحلیلی پیچیده بدون تاثیر منفی بر سیستم های تراکنشی (OLTP) .

پایگاه داده هایی را که یک کسب و کار برای ذخیره تمامی تراکنش ها و رکورد هایش استفاده می کند را Online Transaction Processing(OLTP) می نامند. این پایگاه داده ها اغلب دارای رکورد هایی می باشند که معمولا یک بار در طول زمان وارد می شوند. اغلب شامل حجم زیادی از اطلاعات هستند که برای سازمان ارزشمند می باشد. پایگاه داده هایی که برای OLTP استفاده می شوند، برای تحلیل طراحی نشده اند. بنابراین، باز یابی پاسخ ها از این پایگاه داده ها به زمان و تلاش زیادی نیاز دارد. سیستم های OLAP جهت کمک به استخراج  اطلاعات هوش تجاری از داده ها به روشی بسیار کارآمد طراحی شده اند. این امر به این دلیل است که پایگاه داده های OLAP بیشتر برای خواندن بهینه شده اند تا نوشتن.

مدل سازی معنایی

یک Data model یک مدل مفهومی است که به بیان معنی عناصر دیتا می پردازد. سازمان ها اغلب برای هر امور اصطلاحات خاص خود را دارند، گاه کلمه مترادف و گاه حتی معنی متفاوتی برای یک اصطلاح خاص به کار می برند. برای مثال یک پایگاه داده موجودی ممکن است یک قطعه تجهیزات را با شناسه دارایی و شماره سریال ردیابی کند، اما یک پایگاه داده فروش می تواند به شماره سریال به عنوان شناسه دارایی مراجعه کند. هیچ روش ساده ای برای ارتباط این مقادیر بدون وجود مدلی برای توضیح روابط وجود ندارد.

مدل سازی معنایی سطحی از انتزاع نسبت به Schema  پایگاه داده را فراهم می کند ، به طوری که کاربران نیازی به دانستن ساختارهای اصلی داده ندارند. این کار را برای کاربران جهت پرس و جو بر روی دیتا راحت تر می کند. همچنین معمولا ستون ها برای فهم بیشتر کاربران تغییر نام پیدا می کنند و بدین ترتیب فهم دیتا واضح تر می شود.

مدل سازی معنایی بیشتر در هوش تجاری و OLAP به نسبت سیستم های OLTP مورد استفاده قرار می گیرد.

دو نوع اولیه از مدل معنایی وجود دارد:

 • Tabular. این مدل از سازه های مدل سازی رابطه ای (مدل، جدول، ستون) استفاده می کند. ذاتا از Metadata را از مدل OLAP (مکعب، ابعاد و مقادیر) به ارث می برد.
 • Multidimensional. از سازه های مدل سازی سنتی OLAP استفاده می کند.( مکعب، ابعاد، مقادیر)

در این مقاله و مقاله بعدی که در سایت ما به آدرس www.Keysun-co.com (شرکت هوش تجاری کیسان) منتشر می شود، قصد داریم مراحل طراحی مکعب OLAP را در SSAS (SQL Server Analysis Services )

بیان کنیم.

مکعب OLAP چیست و چرا به آن نیاز پیدا می کنیم؟

 • یک مکعب OLAP تکنولوژی است که دیتا را با روشی بهینه، جهت پاسخگویی سریع به انواع متنوع و پیچیده Query ها با استفاده از ابعاد (Dimension) ها و مقادیر (Measures). بیشتر مکعب ها (Cube) محاسبات از پیش انجام شده از مقادیر را با ساختار ذخیره سازی ویژه خود برای پاسخگویی سریع به Query ها ذخیره میکنند.
 • گزارشات SSRS و Excel Power Pivot به عنوان نتیجه برای گزارش دهی و تحلیل بوسیله SSAS مورد استفاده قرار می گیرند.
 • SSAS یکی از ابزارهای Microsoft BI برای ایجاد پردازش های تحلیلی به روز و در نهایت Data mining می باشد.
 • ما باید زمانی که عملکرد نکته ای کلیدی محسوب می شود از OLAP Cube استفاده کنیم، تصمیم گیرندگان اصلی شرکت می توانند در هر زمانی از پایگاه داده بزرگ شما آماری از داده ها را بخواهند.
 • ما می توانیم انواع متفاوتی از تحلیل ها را بر روی دیتای ذخیره شده بر روی مکعب به دست آوریم، همچنین این امکان وجود دارد که ساختار Data mining را نیز بر روی دیتا پیاده سازی کنیم که برای تصمیم گیری و پیش بینی بسیار مفید خواهد بود.

تفاوت بین پایگاه داده های OLAP و OLTP

(Online Transaction Processing (OLTP (Online Analytical Processing (OLAP
Designed to support Daily DML Operations of your application Designed to hold historical data for analyses and forecast business needs
Holds daily Latest Transactional Data related to your application Data is consistent up to the last update that occurred in your Cube
Data stored in normalized format Data stored in denormalized format
Databases size is usually around 100 MB to 100 GB Databases size is usually around 100 GB to a few TB
Used by normal users Used by users who are associated with the decision making process, e.g., Managers, CEO.
CPU, RAM, HDD space requirement is less. CPU, RAM, HDD space requirement is higher.
Query response may be slower if the amount of data is very large, it can impact the reporting performance. Query Response is quicker, management can do Trend analysis on their data easily and generate quicker reports.
T-SQL language used for query MDX is used for querying on OLAP Cube

معماری اولیه

در نمونه ما، انبار داده به عنوان یک منبع دیتا برای Cube مورد استفاده قرار میگیرد. یک مکعب با دیتا آماده می شود، کاربران می توانند Query ها را بر روی مکعب ایجاد شده در SSAS اجرا کنند. ابزارهای گزارش ساز SSRS و Excel Pivoting/Power Pivot می توانند از مکعب به عنوان منبع دیتا به جای پایگاه داده های OLTP استفاده کنند.

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

طراحی OLAP Cube

در ادامه مقاله قبل ((Online Analytical Processing (OLAP)) که در آن به بیان مقدمه ای از OLAP پرداختیم، قصد داریم در این مقاله به بیان مفاهیم  Multidimensional Data Analysis از قبیل ویژگی ها(Attributes)، سلسله مراتب (Hierarchies) و ابعاد(Dimensions) بپردازیم.

Attribute ها در Data Analysis

برای درک بهتر مفهموم Attribute به طرح مثالی در این رابطه می پردازیم. تصور کنید شما مدیر شرکت Adventure Works Cycles هستید و میخواهید درباره عملکرد شرکت خود اطلاعاتی بدست آورید. بدین منظور از تحلیلگر کسب و کار خود می خواهید تا گزارشی از وضعیت شرکت در اختیار شما قرار دهد

 

شما می دانید که این پاسخ چیزی است، اما چه چیزی؟ این گزارش فاقد معنی است. اعداد بدون هیچ متن و توضیحی ممکن است دیتا باشند اما اطلاعات نیستند. در هوش تجاری، اعداد و ارقام جمع پذیر که شما برای کنترل کسب و کارتان استفاده میکنید را Measure می گوییم. Measure می تواند فروش، تعداد کالای فروخته شده، مقدار برگشتی و موارد دیگر باشد. اضافه کردن یک برچسب بر روی عدد اعلام شده دیتا را به اطلاعات تبدیل می کند، این برچسب Metadata (دیتا درباره دیتا)گفته می شود. یک راه برای اینکه برنامه هوش تجاری شما دیتا را به اطلاعات تبدیل کند اضافه کردن Metadata می باشد. مطالعه یک مقدار تنها اطلاعات زیادی به شما نخواهد داد شما نیاز دارید که این مقدار را به مقادیری که حاوی اطلاعات بیشتری باشد بشکنید برای مثال تحلیل فروش در ماه که می توانید نتیجه را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

Table 1-2 Adventure Works Units Sold by Month

Apr 2011 Mar 2011 Feb 2011 Jan 2011
۲۵ ۲۷ ۱۴ ۴

اکنون شما اطلاعات بیشتری دارید زیرا Metadata بیشتری دارید. یک Attribute برای هر فروش، ماه فروش آن می باشد. در قسمت بالای گزارش شما می توانید لیستی از چهار Attribute ماه را مشاهده کنید.

از طرفی شرکت شما بیشتر از یک محصول را در ماه می فروشد. هر کدام از این محصولات در طول زمان چگونه رفتار میکنند؟ بنابراین درخواست گزارش دیگری بر مبنای فروش محصولات مختلف در ماه های متفاوت میکنید.

 

Table 1-3 Adventure Works Units Sold by Product and Month

Apr 2011 Mar 2011 Feb 2011 Jan 2011
۲ ۱ ۳ ۱ Mountain-500 Black,40
۱ ۲ Mountain-500 Black,44
۱ ۲ ۱ Mountain-500 Black,48
۱ ۲ ۱ Mountain-500 Silver,40
۱ ۱ ۱ Mountain-500 Silver,44
۲ Mountain-500 Silver,48
۷ ۱۰ Road-750 Black,44
۹ ۵ Road-750 Black,48
۳ ۶ ۶ ۱ Hitch Rack

 

اکنون شما اطلاعات بیشتری دارید زیرا می توانید Metadata بیشتری را مشاهده کنید. هر مقدار فروش اکنون دارای دو ویژگی یا Attribute می باشد: یک ماه و یک محصول خاص که فروخته شده است. سازمان شما سه مدل محصول در سایز ها و رنگ های متفاوتی برای کل نه محصول منحصر به فرد تولید می کند. بنابراین ۹ برچسب ویژگی در سمت چپ گزارش مشاهده می شود: برای هر محصول یک سطر

در صورتی که سازمان رشد کند، شما نیاز پیدا خواهید کرد که برای سهولت در تحلیل دیتا محصولات خاص را در گروه های خاص براساس مدل، دسته بندی اصلی و دسته بندی فرعی تقسیم بندی کنید.

می توانید شروع به ایجاد گروه های محصولات براساس ویژگی های معمولی آنها بپردازید. جدول زیر نشان می دهد که چطور می توانید نام یک محصول را به ویژگی هایی از قبیل نام مدل، رنگ و سایز تفکیک کنید.

 

Table 1-4 Product Attributes

 

Size Color Model Product
۴۰ Black Mountain-500 Mountain-500 Black,40
۴۴ Black Mountain-500 Mountain-500 Black,44
۴۸ Black Mountain-500 Mountain-500 Black,48
۴۰ Silver Mountain-500 Mountain-500 Silver,40
۴۴ Silver Mountain-500 Mountain-500 Silver,44
۴۸ Silver Mountain-500 Mountain-500 Silver,48
۴۴ Black Road-750 Road-750 Black,44
۴۸ Black Road-750 Road-750 Black,48
Hitch Rack Hitch Rack

بدین ترتیب شما اکنون سه لیست اضافه تر برای برچسب های ویژگی محصول دارید که می توانید برای ایجاد گزارشات مختلف استفاده کنید. به دلیل اینکه برچسب های هر لیست به یکدیگر مرتبط هستند و مربوط به یک ویژگی، برچسب ها را اعضا (Member) می نامیم. بنابراین برای مثال ویژگی مدل دارای سه عضو: Hitch Rack, Mountain-500, and Road-750 و ویژگی رنگ دارای دو عضو : Black و Silver می باشد.

ویژگی محصول Product ویژگی کلیدی Key Attribute می باشد. ویژگی کلیدی منحصر به فرد نشان دهنده تمامی ویژگی های دیگر می باشد. در صورت مشاهده یکی از اعضای ویژگی محصول، می توانید اعضای دیگر ویژگی ها را برای آن محصول تشخیص دهید. راه دیگر برای تشخیص ویژگی کلیدی این است که وقتی لیستی از ویژگی های کلیدی مشابه جدول بالا ایجاد می کنید، اعضای ویژگی کلیدی منحصر به فرد هستند. مدل یک ویژگی کلیدی نیست. اگر به عضو Mountain-500 از ویژگی های Model نگاه کنید، نمی توانید رنگ یا سایز آن را تشخیص دهید.

اکنون می توانید از تحلیلگر خود بخواهید که گزارشی را برای شما تهیه کند که محصولات را براساس مدلشان گروه بندی کرده باشد مطلبق جدول زیر.

 

 

Table 1-5 Adventure Works Units Sold by Model, Product, and Month

Apr 2011 Mar 2011 Feb 2011 Jan 2011
۶ ۶ ۸ ۳ Mountain-500
۲ ۱ ۳ ۱ Mountain-500 Black,40
۱ ۲ Mountain-500 Black,44
۱ ۲ ۱ Mountain-500 Black,48
۱ ۱ ۱ Mountain-500 Silver,40
۲ Mountain-500 Silver,44
Mountain-500 Silver,48
۱۶ ۱۵ Road-750
۷ ۱۰ Road-750 Black,44
۹ ۵ Road-750 Black,48
۳ ۶ ۶ ۱ Hitch Rack
۳ ۶ ۶ ۱ Hitch Rack

گزارش شما اکنون دارای اطلاعات ریزتری می باشد. مقدار فروش برای هر مدل حاصل جمع مقادیر فروش محصولات مرتبط به آن مدل می باشد. اعضای ویژگی مدل و محصول در یک سلسله مراتب  hierarchy مرتب شده اند، اعضای ویژگی مدل سطح بالایی سلسله مراتب و اعضای ویژگی محصول سطح پایین سلسله مراتب را تشکیل می دهند. توانایی مرتب سازی مدل ها و محصولات در سلسله مراتب و جمع مقادیر محصولات و تبدیل به یک مقدار برای یک مدل metadata دیگری ایجاد می کند که توانایی دیتای شما را برای انتقال اطلاعات بیشتر می کند.

هنگامی که شما سلسله مراتب دارید نیازی به نمایش تمامی سطوح ندارید. در این مورد تنها لازم است که سطح مدل را مشاهده کنید. جدول زیر گزارش خلاصه تری را از عملکرد شرکت در اختیار شما قرار میدهد.

Table 1-6 Adventure Works Units Sold by Model and Month

Apr 2011 Mar 2011 Feb 2011 Jan 2011
۶ ۶ ۸ ۳ Mountain-500
۱۶ ۱۵ Road-750
۳ ۶ ۶ ۱ Hitch Rack

تاکنون مشاهده کردید که چطور می توان سطح جزئیات ویژگی محصول را به مجموعه ای از ویژگی های مرتبط تفکیک کرد. هنگام طراحی  multidimensional data analysis با تعداد زیادی از سلسله مراتب ها کار خواهید کرد. برای مثال، شما اغلب گزارش هایی را با دیتای مشتری، مناطق جغرافیایی، مشتری و دیگر ویژگی ها طراحی می کنید. همچنین یاد گرفتید که چطور ویژگی مدل و محصول می تواند در یک سلسله مراتب ساده سازمان دهی شوند و سپس گزارش هایی را با استفاده از این گروه ها و یا  دیتای جزئی تر طراحی کنید. در مقاله بعد تحت عنوان «سلسله مراتب ها در Data Analysis» به بررسی بیشتر انواع و چگونگی ایجاد سلسله مراتب ها می پردازیم.

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

استفاده از Buttons ها در Power BI

استفاده از Button ها این امکان را برای شما فراهم می کند که گزارشات و دشبوردهایی را طراحی کنید که مشابه یک برنامه رفتار کنند، و به موجب آن، محیطی جذاب و خوشایند ایجاد کنید که کاربران بتوانند در محتوای Power BI کلیک، Hover کرده و تعامل برقرار کنند. می توانید از Button ها برای ایجاد گزارشات در Power BI Desktop استفاده کرده و گزارشات ایجاد شده را در Power BI Service به اشتراک گذاشته و منتشر کنید.

Button هایی که در Power BI Desktop برای استفاده در گزارشات و دشبوردها ایجاد می کنید در Power BI Service قابل انتشار می باشند.

ایجاد Button در گزارشات

برای ایجاد Button در یک گزارش  Power BI Desktop، در نوار بالای صفحه در Home Tab دکمه Button را انتخاب کنید، در نوار باز شده از بین مجموعه گزینه های موجود مطابق شکل زیر، می توانید Button مورد نظر خود را انتخاب کنید.

هنگامی که Button را به وجود می آورید و بر روی آن کلیک می کنید، در Visualization Pane گزینه های زیادی را می توانید مشاهده کنید که به شما کمک می کند که Button را براساس نیاز خود تنظیم کنید. برای مثال، میتوانید گزینه Button Text را خاموش و یا روشن کنید، آیکن Button ، عنوان، Fill وAction  که تعیین کننده عملکرد دکمه در زمان کلیک کاربر می باشد را تغییر دهید.

تنظیم ویژگی های Button در هنگام بدون نقش بودن، Hovered over یا در حالت انتخاب

 دکمه ها در Power BI  میتوانند دارای سه حالت باشند: پیش فرض (زمانی که در وضعیت انتخاب یاHovered Over نیستند)، در وضعیت Hovered over  و در وضعیت انتخاب( اغلب اشاره دارد به زمانی که در حالت کلیک است). بیشتر Card های موجود در Visualization Pane می توانند به صورت جداگانه براساس این سه حالت اصلاح شوند، و انعطاف پذیری زیادی را برای شخصی سازی دکمه ها برای شما فراهم کنند.

Card های زیر در Visualization Pane به شما امکان می دهد قالب بندی یا رفتار یک دکمه را براساس سه حالت آن تنظیم کنید.

 • Button text
 • Icon
 • Outline
 • Fill

برای انتخاب اینکه دکمه در هر حالت چطور باید ظاهر شود، یکی از Card ها را باز کرده و یکی از سه حالت را از لیست باز شده انتخاب کنید. در تصویر زیر باز شدن Outline و انتخاب یکی از سه حالت Default، Hover،  Selected را برای آن مشاهده می کنید.

انتخاب عملکرد (Action)  برای دکمه

می توانید هر عملکردی را که دکمه باید در حالت انتخاب کاربر داشته باشد را انتخاب کنید. همچنین می توانید گزینه هایی برای دکمه Action در Visualization pane در اختیار داشته باشید.

گزینه های Action عبارتند از:

 • Back
 • Bookmark
 • Q&A

انتخاب دکمه Back کاربر را به صفحه اخیر گزارش باز می گرداند. این گزینه به خصوص برای صفحات Drill-Down مفید می باشد.

انتخاب دکمه Bookmark، صفحه گزارش مربوط به Bookmark را که برای گزارش فعلی تعریف شده است، ارائه می شود. برای مطالعه بیشتر درباره کاربرد Bookmark ها در Power BI و نیز کاربرد Button ها در bookmark ها می توانید مقاله « Bookmark در Power BI  » را در سایت ما به آدرس www.keysun-co.com شرکت هوش تجاری کیسان مطالعه کنید.

انتخاب گزینه Q&A پنجره Explorer   Q&Aرا ارائه می دهد.

می توانید برای امتحان و یا استفاده از دکمه ها دکمه CTRL را نگه داشته و بر روی دکمه مورد نظر کلیک کنید.

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

انواع فیلترها در گزارشات Power BI

فیلتر ها به یک صورت رفتار نمیکنند چون به یک شکل ایجاد نشده اند. اینکه چطور آنها را بوجود آورده اید بر روی رفتار آنها تأثیر گذار خواهد بود. در این مقاله قصد داریم انواع فیلتر ها را در شرح دهیم: انواع روش های ایجاد فیلتر ها

هوش تجاری کیسان

اجازه دهید با دو نوع معمول فیلتر ها شروع کنیم: دستی (Manual)و خودکار (Automatic)

فیلتر های دستی

فیلتر های دستی شامل فیلترهایی هستند که توسط گزارش ساز با Drag  و Drop کردن در هر جایی در Filter pane ایجاد شده اند. کاربرانی که اجازه ویرایش  دارند می توانند فیلتر ها را در Filter pane جدید ویرایش، Clear ، حذف، پنهان و قفل کرده و یا تغییر نام داده و مرتب سازی کنند.

فیلتر های خودکار

فیلتر های خودکار  فیلتر هایی هستند که به صورت خودکار در هنگام ایجاد ویژوال به آن اضافه می شوند. این فیلتر ها براساس ستون هایی هستند که ویژوال شما را بوجود آورده اند. کاربران دارای اجازه ویرایش می توانند آنها را ویرایش، حذف، Clear ، قفل، پنهان کرده و تغییر نام داده یا مرتب سازی کنند. البته نمی توانند فیلتر های خودکار را پاک کنند به این دلیل که ویژوال به آن ستون ها اشاره دارد.

فیلتر های خیلی پیشرفته

این دسته از فیلتر ها معمول نیستند، اما اگر در گزارش شما وجود دارند فهم آنها اهمیت دارد. علاوه بر این، ممکن است در ایجاد فیلتر مناسب برای گزارشتان مفید باشند.

فیلتر های Include  و Exclude

فیلتر های Include  و Exclude برای ویژوال هایی که عملکرد Include  و Exclude را برای آنها استفاده می کنید به صورت خودکار اضافه می شوند. کاربران با اجاز ه ویرایش گزارش می توانند فیلتر ها را در Filter pane جدید پاک، قفل، پنهان، یا مرتب سازی کنند. اما نمی توانند آنها را به دلیل اینکه این فیلتر ها با عملکرد Include  و Exclude ویژوال ها در ارتباط هستند،Clear ، ویرایش کرده و تغییر نام بدهند.

هوش تجاری کیسان

فیلتر های Drill-Down

فیلتر های Drill-Down هنگامی که از یک ویژوال با عملکرد Drill –down استفاده می کنید به صورت خودکار اضافه می شوند. کاربران با اجازه ویرایش می توانند این فیلتر ها را در  Filter pane  جدید ویرایش کرده و یا Clear کنند. ولی به دلیل مرتبط بودن به عملکرد Drill –down ویژوال، اجازه پاک، پنهان، قفل و یا تغییر نام و مرتب سازی را ندارند. برای برداشتن فیلتر Drill –down بر روی دکمه Drill –down ویژوال کلیک کنید.

هوش تجاری کیسان

فیلترهای Cross-Drill

فیلترهای Cross-Drill هنگامی که فیلتر Drill –down از طریق Cross-Filter  یا Cross-highlight به ویژوال دیگری در گزارش منتقل می شود، به صورت خودکار به Pane جدید اضافه می شود. کاربران با اجازه ویرایش گزارش به دلیل اینکه این فیلتر در ارتباط با عملکرد Drill –down می باشد، نمی توانند عملیات پاک، قفل، پنهان، Clear، تغییر نام و مرتب سازی را برای این فیلتر انجام دهند. همچنین آنها اجازه ویرایش این نوع فیلتر را نیز به دلیل اینکه از Drilling down ویژوال دیگری ایجاد شده اند، ندارند. برای برداشتن فیلتر Drill-down بر روی دکمه Drill-up ویژوالی که فیلتر از آن منتقل شده کلیک کنید.

فیلترهای Drill through

فیلترهای Drill through از طریق ویژگی Drill through از یک صفحه گزارش به صفحه دیگر  منتقل می شوند. که در Drill through pane قابل مشاهده می باشد. دو نوع فیلتر Drill through وجود دارد. نوع اول فیلتری است که از Drill through استفاده می کند. ویرایش کنندگان گزارش می توانند عملیات ویرایش، پاک، Clear ، پنهان و یا قفل کردن این نوع فیلتر را انجام دهند. نوع دوم فیلتر Drill through می باشد که براساس Page-Level Filter صفحه منبع به هدف منتقل می شود. ویرایش کنندگان گزارش میتوانند عملیات ویرایش، پاک کردن یا Clear  را بر روی این نوع گذرا فیلتر Drill through انجام دهند. آنها نمی توانند این فیلتر را برای کاربران نهایی قفل یا پنهان کنند.

جهت مطالعه بیشتر درباره فیلترهای Drill through میتوانید در مقاله منتشر شده در سایت ما به آدرس www.keysun-co.com شرکت هوش تجاری کیسان، تحت عنوان « Drill Through » که به بررسی دقیقتر این نوع فیلتر پرداخته شده است مراجعه کنید.

 

فیلتر های URL

فیلتر های URL  با اضافه کردن یک پارامتر جستجوی URL به pane جدید اضافه می شوند. کاربران با اجازه ویرایش گزارش می توانند عملیات ویرایش، پاک کردن یا Clear را در Pane جدید انجام دهند. ولی نمی توانند عملیات پنهان کردن، قفل کردن، تغییر نام دادن و مرتب کردن را به دلیل مرتبط بودن به پارامتر URL انجام دهند. برای برداشتن فیلتر، لازم است که پارامتر را از URL بردارید.

هوش تجاری کیسان

فیلترهای Pass-through

فیلترهای Pass-through فیلترهای ایجاد شده از طریق Q&A هستند. نویسندگان می توانند عملیات پاک کردن، پنهان کردن، یا مرتب کردن این فیلترها را در pane جدید انجام دهند. با این وجود اجازه تغییر نام و ویرایش و Clear یا قفل کردن فیلتر ها را ندارند.

 

هوش تجاری کیسان

مقایسه انواع فیلترها

این جدول مقایسه آنچه نویسندگان می توانند انجام دهند را در انواع فیلترها نشان می دهد.

Filter type Edit Clear Delete Hide Lock Sort Rename
Manual filters Y Y Y Y Y Y Y
Auto filters Y Y N Y Y Y Y
Include/Exclude filters N N Y Y Y Y N
Drill-down filters Y Y N N N N N
Cross Drill filters N N N N N N N
Drillthrough filters (Invokes drillthrough) Y Y Y Y Y N N
Drillthrough filters (Transient) Y Y Y N N N N
URL filters – transient Y Y Y N N N N
Pass Through filters N N Y Y N Y N

در مقاله بعدی تحت عنوان « اضافه کردن فیلتر به گزارشات Power BI » (www.keysun-co.com شرکت هوش تجاری کیسان) به بررسی اجمالی نحوه اضافه کردن فیلتر ها در سطوح مختلف گزارش خواهیم پرداخت.

 

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

اضافه کردن فیلتر به گزارشات Power BI

 

در ادامه مقاله قبل تحت عنوان « انواع فیلتر ها در Power BI reports »، که در سایت شرکت هوش تجاری کیسان به آدرس www.keysun-co.com  منتشر شده است، و در آن به شرح انواع فیلترها در Power BI پرداختیم، در این مقاله قصد داریم به چگونگی ایجاد فیلتر در صفحه گزارش، یک ویژوال خاص، در سطح گزارش یا اضافه کردن فیلتر Drill through در گزارش بپردازیم. مثال های بررسی شده در این مقاله مربوط به نرم افزار Power BI Service میباشند. مراحل در Power BI Desktop نیز به همین منوال می باشد.

Power BI انواع مختلفی از فیلتر ها را پیشنهاد می دهد، از فیلترهای دستی تا خودکار و فیلتر های Drill through و Pass through.

فیلترها در Editing View و Reading View

می توانید با گزارشات از طریق دو فضای Editing و Reading تعامل داشته باشید. ویژگی های Filtering در دسترس بسته به نوع فضای انتخابیتان متفاوت می باشد.

این مقاله به توضیح چگونگی ایجاد فیلترها در Editing View می پردازد.

از آنجا که فیلترها همچنان پابرجا هستند ، وقتی از گزارش دور می شوید ، Power BI ،فیلترها ، Slicer ها و سایر داده ها را که ایجاد کرده اید تغییر می دهد. بنابراین می توانید هنگام بازگشت به گزارش، مکانی را که از آنجا آمده اید را انتخاب کنید. در صورتی که تمایل ندارید که تغییرات فیلتر برقرار باشد، گزینه Reset to default را از منوی بالا انتخاب کنید.

این مقاله به توضیح چگونگی ایجاد فیلترها در Editing View می پردازد.

از آنجا که فیلترها همچنان پابرجا هستند ، وقتی از گزارش دور می شوید ، Power BI ،فیلترها ، Slicer ها و سایر داده ها را که ایجاد کرده اید تغییر می دهد. بنابراین می توانید هنگام بازگشت به گزارش، مکانی را که از آنجا آمده اید را انتخاب کنید. در صورتی که تمایل ندارید که تغییرات فیلتر برقرار باشد، گزینه Reset to default را از منوی بالا انتخاب کنید.

هوش تجاری

 

درجات فیلترها در Filter pane

چه از Power BI Service استفاده کنید یا از Power BI Desktop ، Filters pane در سمت راست صفحه گزارش دیده می شود. در صورتی که نمی توانید filters pane را ببینید برای باز شدن آیکن “>” را از گوشه سمت راست انتخاب کنید.

می توانید فیلترها را در سه سطح مختلف در گزارش تنظیم کنید: فیلترهای در سطح ویژوال، فیلترهای در سطح صفحه گزارش و فیلترهای در سطح گزارش. همچنین می توانید فیلترهای  Drill through را نیز تنظیم کنید. در این مقاله سطوح مختلف را بیان می کنیم.

هوش تجاری

 

اضافه کردن فیلتر به ویژوال

به دو روش مختلف می توانید به ویژوال فیلتر اضافه کنید.

 • فیلتر فیلدی که در حال حاضر در ویژوال مورد استفاده قرار گرفته است.
 • شناسایی یک فیلد که در حال حاضر در ویژوال مورد استفاده قرار نمی گیرد، و این فیلد را مستقیما به بسته Visual level filter اضافه می کنیم.

فیلتر کردن فیلدهای مورد استفاده در ویژوال

 • آیکن (…) More option را انتخاب کرده و گزینه Edit report را برای باز شدن گزارشتان در Editing View بزنید.هوش تجاری
 • Visualizations و Filters pane وFields pane را در صورت باز نبودن باز کنید.

هوش تجاری

 • یک ویژوال را انتخاب کنید تا فعال شود. تمام فیلد های مورد استفاده در ویژوال در Fields pane و همچنین در Filters pane در پایین Visual level filters لیست می شوند.

هوش تجاری

یکی از موارد Basic،  Advanced  یا Top N را انتخاب کنید. در این مثال در Basic filtering ، cha را جستجو کرده و ۵ مورد زیر را انتخاب کردیم.

هوش تجاری

ویژوال برای انعکاس فیلتر جدید تغییر میکند. در صورتی که گزارش را با فیلتر ایجاد شده ذخیره کنید، کسی که گزارش را میخواند ویژوال فیلتر شده را در ابتدا مشاهده می کنند و می توانند با استفاده از فیلتر در Reading View مقادیر را انتخاب یا پاک کنند.

هوش تجاری

وقتی که فیلتر را بر روی فیلدی  استفاده می کنید که Aggregate شده است (برای مثال جمع، میانگین، یا Count)، شما در واقع بر روی مقادیر Aggregate فیلتر را اعمال می کنید. بنابراین، فیلتری که فروش سالانه بالای ۵۰۰۰۰۰ را نشان دهد منجر به این می شود که تنها ستون Charleston Fashion Direct را درنتیجه مشاهده کنیم. فیلترهای اعمال شده در Model Measure ها همیشه بر روی Aggregated value اعمال می شوند.

اضافه کردن فیلتر به فیلدی که در ویژوال استفاده نشده است

حال اجازه دهید فیلد جدیدی را به عنوان فیلتر به ویژوال اضافه کنیم.

 • از Fields pane، فیلدی را که قصد دارید به ویژوال اضافه کنید را انتخاب کنید، و آن را به Visual level filter area ،Drag کنید. در این مثال، ستون District Manager را به بسته Visual level filter ها اضافه کرده و an را در قسمت Basic filteringسرچ می کنیم.

هوش تجاری

به این نکته توجه کنید که District manager به خودی خود در ویژوال شرکت ندارد. بلکه از دو فیلد Store number name به عنوان محور و This year sales به عنوان Value تشکیل شده است.

هوش تجاری

خود نمودار در حال حاضر برای نشان دادن فروش سال جاری برای فروشگاه های خاص زیر فیلتر شده است.

هوش تجاری

در صورتی که گزارشتان را با این فیلتر ذخیره کنید، خوانندگان گزارش می توانند با فیلتر District manager در Reading view، Selecting view یا Clearing values.

در صورتی که یک ستون عددی را به Filter pane برای اضافه کردن فیلتر به ویژوال استفاده کنید، فیلتر  تنها بر روی سطرهای زیر داده استفاده می شود. به عنوان مثال، افزودن فیلتر به ستون عددی Unit Cost و تنظیم آن به صورتی که Unit Cost بالای ۲۰ را نشان دهد، فقط داده ها را برای ردیف های محصول نشان می دهد که در آن هزینه واحد بیش از ۲۰ باشد، صرف نظر از کل هزینه واحد نشان داده شده در ویژوال.

اضافه کردن فیلتر به صفحه در حال استفاده

شما همچنین می توانید یک Page level filter به صفحه در حال استفاده اضافه کنید.

 • در Power BI Service وارد صفحه ای بشوید که قصد دارید در آن فیلتر ایجاد کنید.
 • آیکن Edit را برای باز کردن گزارش در editing View انتخاب کنید.

هوش تجاری

 

 • Visualization، Filter و Fields Pane را در صورت بسته بودن باز کنید.
 • از Fields pane فیلدی را که قصد دارید به عنوان page level filter جدید انتخاب کنید، را به فضای Page level filters ،Drag کنید.
 • Value را که قصد فیلتر آن را دارید انتخاب کنید و یکی از حالات کنترلی Basic و یا Advanced Filtering را انتخاب کنید.

تمامی ویژوال های صفحه برای انعکاس تغییرات اعمال شده بازنویسی می شوند.

اضافه کردن فیلتر Drill through

به وسیله Drill through در Power BI Service  و Power BI Desktop ، می توانید گزارش مقصدی ایجاد کنید که بر موضوع خاصی از قبیل تـامین کننده، مشتری و یا تولید، متمرکز است.

ایجاد یک فیلتر Drill through

 • در Power BI Service آیکن و سپس Edit report را برای باز کردن گزارش خود در Editing view انتخاب کنید.

هوش تجاری

 

 • صفحه جدیدی به گزارش اضافه کرده و نامی را برای آن تعیین کنید. برای مثال Team Executive ، این صفحه، Drill through Destination خواهد بود.
 • ویژوال هایی که معیارهای کلیدی را برای مناطق تجاری تیم مدیران ( Team Executive ) ردیابی کند.
 • سپس از جدول Executives در این مثال، ستون Executive را به فیلتر Drill through اضافه می کنیم.

هوش تجاری

توجه داشته باشید که Power BI  یک علامت برگشت در صفحه گزارش ایجاد می کند.کاربر با کلیک بر روی این دکمه به صفحه اصلی گزارش بر می گردد (صفحه ای که هنگام انتخاب Drill Through در آن بودیم). در Editing view دکمه Ctrl را نگه داشته و سپس دکمه بازگشت را انتخاب کنید.  برای اطلاعات بیشتر درباره Button ها و نحوه عملکرد آنها در Power BI می توانید مقاله منتشر شده در سایت ما به آدرس www.keysun-co.com شرکت هوش تجاری کیسان تحت عنوان « استفاده از Buttons ها در Power BI » را مطالعه کنید.

هوش تجاری

استفاده از فیلتر Drill Through

حال بپردازیم به  نحوه عملکرد فیلتر  Drill Through.

 • وارد صفحه مورد نظر می شویم.
 • برای مثال فرض کنیم شما Andrew Ma کارشناس ارشد شرکت هستنید و قصد دارید گزارشات مربوط به تیم خود را که تنها برای داده های شما فیلتر شده است را ببینید. بر روی هر قسمتی از لاین چارت سبز رنگ که راست کلیک کنید منویی باز می شود، گزینه Drill through را از آن انتخاب کنید.

هوش تجاری

اضافه کردن یک فیلتر در سطح گزارش در صفحه مورد استفاده

 • گزینه Edit report را برای باز کردن گزارش در Editing View انتخاب کنید.

هوش تجاری

 • از Fields pane، field ی را که قصد داریم به صفحه گزارش اعمال کنیم را انتخاب کرده و به Report level filters ، Drag می کنیم.
 • Value هایی را که قصد فیلتر دارید انتخاب کنید.

ویژوال هایی که در صفحه جاری وجود دارند، و تمامی ویژوال های صفحه های دیگر گزارش برای انعکاس تغییرات اعمال شده در اثر فیلتر تغییر می کنند.

 • برای برگشت به صفحه اصلی علامت بازگشت را انتخاب کنید.

عیب یابی

 • در صورتی که fields pane را نمی بینید، مطمئن شوید که در Editing View گزارش قرار دارید.
 • در صورتی که تغییرات زیادی در فیلتر ها ایجاد کرده اید و قصد دارید به تنظیمات اولیه تهیه کننده گزارش بازگردید، گزینه Reset to default را از منوی بالای پیج انتخاب کنید.

 

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

استفاده از Bookmark ها در Power BI Desktop

به وسیله Bookmark ها در Power BI Desktop ، نمایی را که در حال حاضر در صفحه گزارش پیکره بندی شده است، از جمله فیلترها و وضعیت ویژوال ها را ضبط میکنید و بعدا می توانید با انتخاب Bookmark ذخیره شده به آن حالت برگردید.

همچنین می توانید مجموعه ای از Bookmark ها را ایجاد کنید، به ترتیبی که می خواهید مرتب سازی کنید، سپس در مرحله بعد در هنگام ارائه از طریق هر Bookmark می توانید به یک صفحه بروید تا یک سری از بینش ها را برجسته کنید، یا داستانی را که می خواهید با تصاویر و گزارشات خود بیان کنید.

Bookmark ها کاربرد های زیادی دارند. برای مثال، می توانید از Bookmark ها برای پیگیری روند پیشرفت خود در ایجاد گزارش ها استفاده کنید (Bookmark ها به راحتی قابل اضافه شدن، حذف و تغییر نام می باشند) و نیز می توانید از آن ها برای ایجاد یک نمایش پاور پوینت مانند برای ارائه استفاده کنید که مراحل از طریق Bookmark ها  به ترتیب انجام می شوند، و از این طریق داستانی را به همراه گزارش خود بیان کنید.

استفاده از Bookmark ها

برای استفاده از Bookmark ها، دکمه View را از نوار بالای Power BI Desktop انتخاب کنید، سپس گزینه Bookmarks Pane را انتخاب کنید.

هنگامی که Bookmark را به ایجاد می کنید، موارد زیر بوسیله Bookmark ذخیره می شوند:

 • صفحه جاری
 • فیلترها
 • اسلایسر ها، شامل انواع اسلایسر (برای مثال، Dropdown یا List) و حالت اسلایسر
 • حالت انتخاب ویژوال ها (از قبیل Cross-highlight فیلترها)
 • ترتیب مرتب سازی
 • Drill Location
 • ویژگی های نمایش یک شئ (با استفاده از Selection Pane)
 • تمرکز (Focus) یا Spotlight هر شئ

 

پیکره بندی یک صفحه گزارش به نحو دلخواه در Bookmark ها نیز دیده می شود. بعد از اینکه گزارشتان و المان ها را به نحو دلخواه تنظیم کردید، گزینه Add را از Bookmark Pane برای اضافه کردن یک Bookmark  انتخاب کنید.

Power Bi Desktop یک Bookmark بوجود می آورد و به آن یک نام عمومی اختصاص میدهد. به راحتی می توانید یک Bookmark را از طریق گزینه Ellipsis کنار نام Bookmark تغییر نام داده، پاک کرده و یا به روز رسانی کنید. سپس یک عملکرد را از منوی ظاهر شده انتخاب کنید.

پس از درست کردن Bookmark ، از طریق انتخاب آن در Bookmark Pane آن را نمایش دهید.

همچنین می توانید انتخاب کنید که آیا هر Bookmark ویژگی های داده، از قبیل فیلتر ها و اسلایسرها، ویژگی های نمایش از قبیل Spotlight و Visibility ، و تغییرات صفحه جاری را که در هنگام اضافه کردن Bookmark قابل مشاهده است، اعمال کند یا نکند؟ این ویژگی ها هنگامی که از  Bookmark ها برای تغییر صفحات گزارش یا انتخاب المان ها استفاده می کنید مفید می باشند، که در این حالت احتمالا می خواهید خواص داده را خاموش کنید، به طوری که هنگامی که کاربران با انتخاب یک Bookmark گزارش را تغییر می دهند، فیلتر ها دوباره تنظیم نشوند.

برای انجام تغییرات، آیکون Ellipses  کنار نام Bookmark را انتخاب کرده و سپس گزینه های Data، Display و موارد کنترلی دیگر را انتخاب کنید.

مرتب کردن Bookmark ها:

هنگامی که Bookmark ها را بوجود آوردید، ممکن است دریابید که ترتیبی که آنها را بوجود آورده اید با ترتیبی که می خواهید به نمایش بگذارید متفاوت است. به راحتی می توانید ترتیب Bookmark ها را تغییر دهید.

 • در Bookmark Pane، تربیب Bookmark ها را با Drag و Drop کردن تغییر دهید.

ترتیب استفاده از Bookmark های شما هنگام استفاده از ویژگی View ، Bookmark ها، همانطور که در قسمت بعد توضیح داده می شود، می تواند مهم باشد.

 

Bookmark ها به عنوان Slide show

هنگامی که مجموعه ای از Bookmark ها دارید که می خواهید به ترتیب ارائه دهید، می توانید گزینه View را از Bookmark Pane انتخاب کنید تا بتوانید نمایش  Slide show را داشته باشید.

چند مورد قابل توجه در View mode وجود دارد.

 

 

 • نام Bookmark در Bookmark title bar در قسمت پایین صفحه نمایش داده می شود.
 • Bookmark title bar دارای پیکان هایی برای حرکت به Bookmark بعدی یا قبلی می باشد.
 • با انتخاب دکمه exit یا با زدن دکمه X Bookmark title bar می توانید از View mode خارج شوید.

هنگامی که در View mode هستید، می توانید Bookmark pane را با انتخاب دکمه X از آن ببندید، تا فضای بیشتری برای ارائه داشته باشید.

Visibility: استفاده از Selection pane

در صفحه مربوط به صفحه bookmark  ها، Selection pane لیستی از تمامی اشیا موجود در صفحه فعلی را فراهم می کند و به شما این اجازه را می دهد که یک شئ را انتخاب کرده و مشخص کنید که آیا قابل مشاهده باشد یا نباشد.

در selection pane  ، یک شئ را انتخاب می کنید و با انتخاب نماد چشم در سمت راست شئ تعیین می کنید که شئ در حال حاضر قابل مشاهده باشد یا نباشد.

هنگامی که Bookmark اضافه می کنید، وضعیت نمایش هر شئ نیز براساس تنظیمات انجام شده در Selection pane ذخیره می شود.

این مهم است که به این نکته توجه کنید که اسلایسرها صرفنظر از اینکه قابل مشاهده هستند یا نه  به فیلتر کردن یک صفحه گزارش ادامه بدهند، به این ترتیب، می توانید Bookmark های متفاوت را با تنظیمات اسلایسرهای متفاوت ایجاد کنید، و یک صفحه گزارش واحد که (بینش های مختلف را برجسته کنید) را در Bookmarkهای متفاوت نشان دهید.

Bookmark ها برای شکل ها و عکس ها

همچنین شما می توانید شکل ها و تصاویر را در Bookmark ها Link کنید. با این ویژگی، هنگامی که شئ را انتخاب می کنید، Bookmark مربوط به آن شئ را نشان میدهد. این ویژگی به صورت خاص هنگامی که با Button ها کار می کنید می تواند مفید باشد.

اضافه کردن Bookmark به یک شئ:

 • یک شئ را از صفحه گزارش انتخاب می کنیم. سپس، از Format shape pane که ظاهر شده است، گزینه Action را On می کنیم.
 • در نوار باز شده Action در قسمت Type، Bookmark را انتخاب می کنیم.

در قسمت Bookmarks گزینه Bookmark را انتخاب می کنیم.

انواع مختلفی از کارهای جالب وجود دارد که می توانید با استفاده از Object-linked bookmarking . شما میتوانید در صفحه گزارش خود یک فهرست بصری از مطالب ایجاد کنید، یا می توانید نمایش های مختلف (مانند انواع ویژوال ) از همان اطلاعات را ارائه دهید.

هنگامی که در Editing mode قرار دارید، دکمه Ctrl را گرفته و لینک را انتخاب کنید. هنگامی که در Editing mode نیستید، شئ را برای دنبال کردن link انتخاب کنید.

Bookmark groups

با شروع انتشار نسخه آگوست ۲۰۱۸ Power BI Desktop ، می توانید گروه های Bookmark را ایجاد و استفاده کنید. یک Bookmark Group مجموعه ای است از Bookmark ها که می توانید تعیین کنید، که به صورت گروهی نمایش داده و سازماندهی شوند.

ایجاد یک Bookmark group

 • دکمه Ctrl را نگه داشته و Bookmark هایی را که می خواهید در گروه قرار دهید را انتخاب کنید.
 • آیکن Ellipses کنار Bookmark انتخابی خود را انتخاب کرده، و گزینه Group را از منوی باز شده انتخاب کنید.

 

Power BI Desktop به صورت خودکار گروه ایجاد شده را به Group 1 نامگذاری می کند. می توانید با انتخاب آیکن Ellipses   کنار نام ایجاد شده گزینه  Rename  را انتخاب کنید و آن را به نام دلخواهتان تغییر دهید.

مانند هر Bookmark Group ، باز کردن نام Bookmark Group فقط این  Bookmark Group را باز می کند یا می بندد، و یک Bookmark  را به خودی خود نشان نمی دهد.

 

 

 

هنگامی که از ویژگی View ، Bookmark استفاده می کنید جزئیات زیر اعمال می شود:

 • اگر هنگام انتخاب View Bookmark انتخاب شده در گروه باشد تنها Bookmark  هایی که در آن گروه قرار دارند در قسمت View نشان داده می شوند.
 • در صورتی که Bookmark انتخاب شده در گروه نباشد، یا در بالاترین مرتبه باشد(برای مثال نام Bookmark Group  )، سپس تمامی Bookmark های کل گزارش، از جمله Bookmark های هر گروه نشان داده می شود.

برای خارج کردن Bookmark ها از گروه:

 • هر Bookmark داخل گروه را انتخاب کرده و آیکن Ellipses را بزنید.
 • گزینه Ungroup را از منوی باز شده انتخاب کنید.

انتخاب Ungroup برای هر Bookmark از یک گروه، همه Bookmark ها را از گروه حذف می کند, این کار گروه را حذف می کند، اما نه خود  Bookmark ها را.

برای حذف یک Bookmark از گروه:

 • Ungroup کردن تمامی اعضای گروه، که کل گروه بندی را خذف می کند.
 • اعضایی مورد نظر خود را در گروه جدید، با گرفتن دکمه Ctrl و انتخاب هر Bookmark انتخاب کنید، و سپس مجدد Group را انتخاب کنید.
 • استفاده از Spotlight
 • ویژگی دیگری که با bookmark ها منتشر شده است Spotlight می باشد. بوسیله Spotlight ، می توانید توجه را بر روی بخش خاصی از نمودار متمرکز کنید، به عنوان مثال هنگام ارائه bookmark ها در View mode.

 

تفاوت spotlight و Focus

 • با Focus mode ، حالت Focus mode را برای یک ویژوال انتخاب می کنید، که باعث می شود ویژوال کل صفحه را پر می کند.

با Spotlight ، گزینه Spotlight را از آیکن Ellipsis هر ویژوال برای برجسته کردن یک ویژوال در سایز واقعی آن انتخاب می کنیم، که باعث می شود تمامی دیگر ویژوال های موجود در صفحه کمرنگ تر شوند.

وقتی آیکن Focus mode را برای یک ویژوال مطابق عکس بالا انتخاب می کنید، صفحه به صورت زیر نمایش داده می شود:

اگر هنگام اضافه کردن یک Bookmark ، یکی از حالات Spotlight یا Focus را انتخاب کنید، آن حالت در Bookmark حفظ می شود.

Bookmark ها در Power BI Service

هنگامی که گزارشی را در Power BI Service  با حداقل یک Bookmark منتشر می کنید، می توانید با آن Bookmark ها در Power BI Service مشاهده و تعامل داشته باشید. هنگامی که Bookmark ها در یک گزارش در دسترس هستند، می توانید Selection Pane  و Bookmarks Pane را با انتخاب گزینه View و انتخاب Pane  Selection یا Bookmarks Pane .

 

در Power BI Service نیز Bookmarks pane همانطور که در Power BI Desktop عمل می کرد، عمل می کند، شامل توانایی انتخاب View برای نمایش به ترتیب Bookmark ها، همانند یک Slide show.

به جای استفاده از پیکان های مشکی، از Title Bar Bookmark خاکستری استفاده کنید تا از طریق Bookmark ها حرکت کنید(فلش های مشکی شما را از طریق صفحات منتقل می کند نه Bookmark ها).

 

فعال کردن پیش نمایش Bookmark ها( نسخه های قبل از مارس ۲۰۱۸)

در ورژن March 2018 ، Power BI Desktop، Bookmark ها به صورت کلی در دسترس می باشند.

برای فعال کردن ویژگی Bookmarks  در نسخه های پیشین:

از مسیر زیر میتوانید این ویژگی را فعال کنید:

File > Options and settings > Options > Preview Features > Bookmarks

سپس Power BI Desktop را برای فعال کردن ویژگی Bookmark ها، Restart کنید.

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

چطور گزارش ساخته شده در POWER BI را به اشتراک بگذاریم؟

گزارش آماده شده خود را می توانید بر روی Power BI Service با دیگران به اشتراک بگذارید, برای به اشتراک گذاشتن گزارش بر روی Power BI Service از طریق Power BI Desktop   راه های کمی وجود دارد.

میتوانید گزارش را بر روی Power BI Service ,Publish کنید, و یا به صورت یک فایل Pbix مستقیما بر روی Power BI Service , Upload کنید که برای این کار نیاز به اکانت Power BI دارید، و یا فایل Pbix را مانند سایر فایل ها ارسال کنید.

نخست اجازه دهید به روش Publish کردن مستقیم بر روی Power BI Service از Power BI Desktop بپردازیم. از تب Home نوار Ribbon، گزینه Publish را انتخاب کنید.

ممکن است از شما خواسته شود که وارد Power BI شوید، و یا مقصد را انتخاب کنید.

هنگامی که لینک را برای باز کردن گزارش بر روی Power BI انتخاب می کنید، گزارش شما در سایت Power BI شما در قسمت My workspace > Reports باز می شود.

راه دیگر برای اشتراک گزارشتان بارگذاری آن در Power BI Service  می باشد. وارد سایت https://app.powerbi.com شده، در قسمت Home  گزینه Get Data را از سمت چپ پایین صفحه برای شروع فرآیند بارگذاری دیتا انتخاب کنید.

در صفحه بعد دکمه Get را در قسمت Files انتخاب کنید.

 

در صفحه بعد، گزینه Load File  را انتخاب کنید. Browse کرده، فایل Power Bi Desktop.Pbix خود را انتخاب کنید، و بر روی Open کلیک کنید.

بعد از وارد کردن فایل، می توانید آن را در قسمت My workspace > Reports  در نوار سمت چپ Power BI Service ببینید.

ویژوال های متفاوت زیادی وجود دارند که می توانید برای ساختن گزارش خود در Power BI Service استفاده کنید، و به دشبورد اضافه کنید.

برای اشتراک گذاشتن گزارش و یا دشبورد، گزینه Share را از نوار بالای گزارش یا داشبوردی که باز است انتخاب کرده، و یا آیکن Share کنار نام گزارش یا دشبورد را در My workspace < Reports و یا My workspace < Dashboards انتخاب کنید.

گزارش یا دشبورد به اشتراک گذاشته شده خود را کامل کنید تا ایمیل بفرستد یا لینکی را برای اشتراک گزارش یا دشبورد خود با دیگران دریافت کنید

Power Bi Desktop اتصال به Diagnostics Port ها را پشتیبانی می کند. Diagnostics Port ها به سایر ابزارها امکان برقراری ارتباط جهت انجام اهداف تشخیصی، را می دهد. هنگام استفاده از Diagnostics Port انجام تغییرات در مدل پشتیبانی نمی شود. تغییرات در مدل ممکن است به از بین رفتن اطلاعات منجر شود.