دستور SQL ORDER BY 

از دستور ORDER BYبرای مرتب کردن مجموعه نتایج به ترتیب صعودی یا نزولی استفاده می شود.

دستور ORDER BY به طور پیش فرض رکوردها را به ترتیب صعودی مرتب می کند. برای مرتب کردن رکوردها به ترتیب نزولی از کلمه کلیدی DESC استفاده کنید.

فرم دستور

 …,SELECT column1, column2

FROM table_name

;ORDER BY column1, column2, … ASC|DESC

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

ORDER BY
ORDER BY

عبارت SQL زیر همه مشتریان را از جدول «مشتریان» که بر اساس ستون «کشور» مرتب شده اند، انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
;ORDER BY Country

مثال بر اساس DESC:

عبارت SQL زیر همه مشتریان را از جدول «مشتریان» انتخاب می‌کند که به‌صورت نزولی بر اساس ستون «کشور» طبقه‌بندی شده‌اند:

SELECT * FROM Customers
;ORDER BY Country DESC

ترتیب بر اساس چند ستون :

عبارت SQL زیر همه مشتریان را از جدول “Customers” انتخاب می کند که بر اساس ستون “Country” و “CustomerName” مرتب شده اند. این بدان معناست که بر اساس کشور مرتب می کند، اما اگر برخی از ردیف‌ها دارای کشور مشابهی باشند، آنها را براساس CustomerName مرتب می کند:

SELECT * FROM Customers
;ORDER BY Country, CustomerName

ترتیب بر اساس چند ستون به همراه دستور نزولی و صعودی بودن آن:

عبارت SQL زیر همه مشتریان را از جدول «Customers» انتخاب می‌کند که به صورت صعودی بر اساس «Country» و نزولی بر اساس ستون «CustomerName» مرتب شده‌اند:

SELECT * FROM Customers
;ORDER BY Country ASC, CustomerName DESC

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید