دستور ORDER BY در SQL SERVER

دستور SQL ORDER BY 

از دستور ORDER BYبرای مرتب کردن مجموعه نتایج به ترتیب صعودی یا نزولی استفاده می شود.

دستور ORDER BY به طور پیش فرض رکوردها را به ترتیب صعودی مرتب می کند. برای مرتب کردن رکوردها به ترتیب نزولی از کلمه کلیدی DESC استفاده کنید.

فرم دستور

 …,SELECT column1, column2

FROM table_name

;ORDER BY column1, column2, … ASC|DESC

در زیر منتخبی از جدول “مشتریان” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

ORDER BY

ORDER BY

عبارت SQL زیر همه مشتریان را از جدول «مشتریان» که بر اساس ستون «کشور» مرتب شده اند، انتخاب می کند:

SELECT * FROM Customers
;ORDER BY Country

مثال بر اساس DESC:

عبارت SQL زیر همه مشتریان را از جدول «مشتریان» انتخاب می‌کند که به‌صورت نزولی بر اساس ستون «کشور» طبقه‌بندی شده‌اند:

SELECT * FROM Customers
;ORDER BY Country DESC

ترتیب بر اساس چند ستون :

عبارت SQL زیر همه مشتریان را از جدول “Customers” انتخاب می کند که بر اساس ستون “Country” و “CustomerName” مرتب شده اند. این بدان معناست که بر اساس کشور مرتب می کند، اما اگر برخی از ردیف‌ها دارای کشور مشابهی باشند، آنها را براساس CustomerName مرتب می کند:

SELECT * FROM Customers
;ORDER BY Country, CustomerName

ترتیب بر اساس چند ستون به همراه دستور نزولی و صعودی بودن آن:

عبارت SQL زیر همه مشتریان را از جدول «Customers» انتخاب می‌کند که به صورت صعودی بر اساس «Country» و نزولی بر اساس ستون «CustomerName» مرتب شده‌اند:

SELECT * FROM Customers
;ORDER BY Country ASC, CustomerName DESC

نوشتهٔ پیشین
دستور WHERE در SQL SERVER
نوشتهٔ بعدی
دستور INSERT INTO در SQL SERVER
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

آخرین مطالب


گوگل با معرفی مدل جدید زبان بزرگ خود (LLM)، Gemini…
گوگل بارد Bard یک چت بات، انقلابی برای هوش مصنوعی…
چگونه یک متخصص BI تبدیل؟ این یک مسیر خطی نیست،…
برنامه Microsoft Power BI خود را به عنوان یک ابزار…
Api‌های POWER BI REST (رابط‎‌های برنامه نویسی برنامه) یک مجموعه…
فهرست