بسته آموزشی

بسته آموزشی

بسته آموزشی SQLServer Integration Services

265,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی ارزیابی شونده در کانون

320,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی پایتون مقدماتی

285,000 تومان
بسته آموزشی

بسته آموزشی تربیت ارزیاب حرفه ای کانون ارزیابی

550,000 تومان
بسته آموزشی

طراحی داشبوردهای مدیریتی با Power bi

670,000 تومان
فهرست