بسته آموزشی ارزیابی شونده در کانون

365,000 تومان

این دوره شامل:

 • یک و نیم ساعت فیلم آموزشی
 • دارای 2 فصل درسی
 • محتوای دانلودی
 • حضور در کانون ارزیابی کیسان و دریافت گواهی نامه ارزیابی صلاحیت های حرفه ای
 • امکان پرسش هر گونه سوال از مدرس دوره

دراین دوره آموزشی شناخت کامل و جامعی برای ارزیابی شونده ها قبل از ورود به کانون ایجاد میشود:

ارزیابی شونده ها باید بدانند که کانون های ارزیابی بر چهار محور اساسی متکی هستند.

 1. ابزارها
 2. روشها
 3. ارزیاب ها
 4. مدل شایستگی
 5. ارزیابی شوندگان

ارزیابی شونده

در واقع کانون ارزیابی با تعامل افراد شرکت کننده در کانون با تمرین های ارزیاب هاو شایستگی های مورد سنجش شکل می گیرد. این مهم با شناخت دقیق ارزیابی شوندگان از اهداف و فلسفه کانون های ارزیابی و استفاده از نتایج آن برای اهداف توسعه ای داوطلبان و ایجاد انگیزش و دید گاه مثبت نسبتبه کانون های ارزیابی حاصل می شود.ارزیابی شونده

هوش تجاری کیسان

عوامل موثر در طراحی کانون های ارزیابی در شکل آمده است:
شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش و ویژگیهای فردی که به یک فرد امکان میدهد تا وظایف
مربوط را پس از احراز سمتهای مدیریتی یا ارتقاء به سطوح باالتر به طور موفقیتآمیز انجام دهد.
دانش : عبارتست از معلومات شغلی، اطالعات و تخصص مرتبط با شغل مورد تصدی.
قابلیتها یا مهارتها : عبارتست از توانایی انجام کارهای مرتبط با اهداف شغلی مربوطه .
نگرشها و ارزشها : ترجیحات و یا مفروضات ذهنی فرد
ویژگیها: خصوصیات شخصیتی و نحوه واکنش به شرایط و افراد
مدل شایستگی: به مجموعهای از شایستگیها که دربردارنده رفتارهای کلیدی مورد نیاز برای عملکرد سطحعالی در شغل یا سمت خاص میباشد، اطلاق میشود.

مدل شایستگی عمومی مدیران حرفهای:

به مجموعهای از شایستگیهای عمومی مدیریتی سطوح چهارگانه مدیران حرفهای )شامل چهارشایستگی برای مدیران عملیاتی، پنج شایستگی برای مدیران پایه، دو شایستگی برای مدیران میانی و یک شایستگی برای مدیران ارشد(، با تعاریف و مصادیق رفتاری تعیین شده در این دستورالعمل اطالق میگردد. مدل شایستگی اختصاصی مدیران حرفهای: به مجموعهای از شایستگیهای تخصصی مدیریتی در یک زمینه خاص که از سوی دستگاه اجرایی تعیین میشود، اطالق میگردد. به گونهای که به یک فرد امکان میدهد تا بتواند وظایف مربوط را پس از احراز سمتهای مدیریتی یا ارتقاء به سطوح باالتر به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

کانون ارزیابی شایستگی:

مراکز تأیید صالحیت شده دولتی و غیردولتی توسط سازمان هستند که طی فرایندی رسمی و بر مبنای شاخصها و ابزارهای مورد تأیید سازمان نسبت به ارزیابی شایستگیهای کارمندان و تعیین میزان توان بالقوه آنان برای احراز سمتهای مدیریتی اقدام مینمایند.

نیمرخ شایستگی:

شرح وضعیت مستندی است که بر اساس نتایج ارزیابی شایستگیها و وضع موجود افراد، کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی آنان را برای آمادگی پذیرش سمتهای مدیریتی و یا ارتقاء به سطوح باالتر نشان میدهد.

برای اینکه بعنوان ارزیابی شونده بدانید چه کارهایی را قبل از ورود به کانون باید انجام دهید. و چه دانشی در این زمینه در خود ایجاد کنید تا پایان این دوره آموزشی همراه ما باشد.

مدرس این دوره

آقای دکتر عباس نقیبی

 • مدیر کانون ارزیابی شرکت هوش تجاری کیسان
 • مشاور و مجری پروژه های استقرار کانون ارزیابی
 • مدرس سازمانها با بیش از 30 سال سابقه تدریس
 • مجری وبینارهای موفق در حوزه تربیت ارزیاب

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته آموزشی ارزیابی شونده در کانون”

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بسته آموزشی ارزیابی شونده در کانون”