توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

برگزاری دوره پیشرفته طراحی داشبوردهای مدیریتی با کلیک ویودر شرکت ملی نفت ایران

دوره پیشرفته طراحی داشبوردهای مدیریتی با کلیک ویو (Qlik view)در مرکز آموزش شرکت ملی نفت مرکزی در تهران برگزار گردید.