توابع MIN و MAX

تابع MINکوچکترین مقدار ستون انتخاب شده را برمی گرداند.

تابع MAXبیشترین مقدار ستون انتخاب شده را برمی گرداند.

فرمت دستور MIN

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
;WHERE condition

فرمت دستور MAX

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
;WHERE condition

در زیر منتخبی از جدول “محصولات” در پایگاه داده نمونه Northwind آمده است:

توابع MIN و MAX
توابع MIN و MAX

مثال MIN

عبارت SQL زیر قیمت ارزان ترین محصول را پیدا می کند:

SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice
;FROM Products

مثال MAX

عبارت SQL زیر قیمت گران ترین محصول را پیدا می کند:

SELECT MAX(Price) AS LargestPrice
;FROM Products

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید