اپراتور LIKE

عملگر LIKEدر بند WHEREبرای جستجوی یک الگوی مشخص در یک ستون استفاده می شود.

دو علامت عام وجود دارد که اغلب در ارتباط با عملگر  LIKEاستفاده می شود:

  •  علامت درصد (%) نشان دهنده صفر، یک یا چند کاراکتر است
  •  علامت اندرلاین (_) نشان دهنده یک کاراکتر واحد است

توجه: MS Access به جای علامت درصد (%) از علامت ستاره (*) و به جای زیرخط (_) از علامت سوال (؟) استفاده می کند.

علامت درصد و خط زیر در ترکیب هم قابل استفاده است!

فرمت دستور LIKE

,SELECT column1, column2
FROM table_name
;WHERE columnN LIKE pattern

نکته: همچنین می توانید با استفاده از عملگرهایANDیا OR، چند شرط را ترکیب کنید.

در اینجا چند نمونه وجود دارد که عملگرهایLIKE مختلف را با علامت های ‘%’ و ‘_’ نشان می دهد:

LIKE
LIKE

جدول زیر جدول کامل “مشتریان” را از پایگاه داده نمونه Northwind نشان می دهد:

LIKE
LIKE

مثال های LIKE

عبارت SQL زیر همه مشتریانی را انتخاب می کند که  CustomerName آنها با “a” شروع می شود:

SELECT * FROM Customers
;’%WHERE CustomerName LIKE ‘a

دستور SQL زیر همه مشتریان با نام CustomerName را انتخاب می کند که با “a” شروع می شود و حداقل 3 کاراکتر طول دارد:

SELECT * FROM Customers
;’%__WHERE CustomerName LIKE ‘a

عبارت SQL زیر همه مشتریان با نام تماس را انتخاب می کند که با “a” شروع و با “o” ختم می شود:

SELECT * FROM Customers
;’WHERE ContactName LIKE ‘a%o

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید