۲۲ تابع پراستفاده DAX در پاور بی ای

DAX یک زبان فرمول قدرتمند است که در Power BI برای ایجاد ستون‌های محاسبه شده، اندازه گیری‌ها و محاسبات پیشرفته استفاده می‌شود. این روشی منعطف و کارآمد برای دستکاری و جمع آوری داده‌ها برای به دست آوردن بینش های ارزشمند در زمینه هوش تجاری به شمار می‌رود. در این مقاله، 22 فرمول و تابع قدرتمند DAX را بررسی خواهیم کرد که مبتدیان می‌توانند از آنها برای انجام جمع آوری و ویرایش داده‌های پیچیده در Power BI استفاده کنند.

انواع تابع DAX در پاور بی ای

۱- تابع  Calculate

تابع CALCULATE یکی از مهمترین توابع در DAX است که به شما این امکان را  می‌دهد تا فیلدی را که در آن محاسبه انجام می‌شود، تغییر دهید و رفتار پیش‌فرض محاسبات را فیلتر، اصلاح یا لغو کنید.

فرض کنید یک جدول فروش با ستون‌هایی برای مقدار فروش، تاریخ و ناحیه فروش دارید. می‌توانید از تابع CALCULATE برای فیلتر کردن مقدار فروش بر اساس تاریخ و ناحیه فروش استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر کل مبلغ فروش منطقه غربی را در ژانویه 2022 محاسبه می کند:

۲- تابع  SUM

تابع SUM مجموع یک ستون یا عبارت مشخص شده را محاسبه می‌کند. معمولاً برای جمع آوری داده‌های عددی استفاده می‌شود.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای مبلغ فروش دارید. می توانید از تابع SUM برای محاسبه کل مبلغ فروش استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر مقدار کل فروش را محاسبه می‌کند:

۳- تابع Average

تابع Average میانگین یک ستون یا عبارت مشخص شده را محاسبه می‌کند. برای یافتن مقدار متوسط داده‌های عددی مفید است.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای قیمت محصولات دارید. برای محاسبه میانگین قیمت می‌توانید از تابع Average استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر میانگین قیمت را محاسبه می‌کند:

۴- تابع Count

تابع COUNT تعداد سطرهایی را در یک جدول یا ستون که حاوی یک مقدار هستند می‌شمارد. برای تعیین تعداد رخدادها مفید است.

فرض کنید یک جدول با ستونی برای نام محصولات دارید. می‌توانید از تابع COUNT برای شمارش تعداد محصولات استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر تعداد محصولات را می‌شمارد:

۵- توابع MIN و MAX

توابع MIN و MAX به ترتیب مقادیر حداقل و حداکثر را از یک ستون یا عبارت مشخص برمی‌گردانند.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای قیمت محصولات دارید. برای یافتن کمترین و بالاترین قیمت‌ها می‌توانید از توابع MIN و MAX استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول های DAX زیر حداقل و حداکثر قیمت را پیدا می کنند.

۶- تابع Distinct

تابع DISTINCT یک جدول تک ستونی را برمی‌گرداند که حاوی مقادیر منحصر به فرد از یک ستون مشخص است. برای حذف مقادیر تکراری مفید است.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای دسته بندی محصولات دارید. می توانید از تابع DISTINCT برای بازیابی لیستی از دسته های منحصر به فرد استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر دسته بندی های متمایز را بازیابی می‌کند:۷- تابع Concatenate

تابع CONCATENATE چندین رشته متن را در یک رشته متنی ترکیب می‌کند. برای ایجاد زمینه‌های به هم پیوسته مفید است.

فرض کنید یک جدول با ستون‌هایی برای نام و نام خانوادگی دارید. می توانید از تابع CONCATENATE برای ایجاد یک فیلد نام کامل استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر یک فیلد نام کامل ایجاد می‌کند.

۸- توابع Left /Right

توابع LEFT و RIGHT به ترتیب تعداد مشخصی از کاراکترها را از سمت چپ یا راست یک رشته متن استخراج می‌کنند.

فرض کنید یک جدول با ستونی برای شماره تلفن دارید. می‌توانید از توابع LEFT و RIGHT برای استخراج کد منطقه و چهار رقم آخر استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول‌های DAX زیر کد منطقه را استخراج می‌کنند و چهار رقم آخر را به پایان می‌رسانند.

۹- تابع LEN

تابع LEN تعداد کاراکترهای یک رشته متنی را محاسبه می‌کند. برای تعیین طول یک رشته مفید است.

فرض کنید یک جدول با ستونی برای توضیحات محصول دارید. می توانید از تابع LEN برای محاسبه طول هر توضیح استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر طول توضیحات را محاسبه می‌کند:

۱۰- توابع UPPER / LOWER / PROPER

توابع UPPER، LOWER و PROPER متن را به ترتیب به حروف بزرگ، کوچک و مناسب (با حروف بزرگ هر کلمه) تبدیل می‌کنند.

فرض کنید یک جدول با ستونی برای نام مشتریان دارید. می توانید از توابع UPPER، LOWER و PROPER برای قالب بندی نام‌ها استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول های DAX زیر نام‌ها را به حروف بزرگ، کوچک و حروف مناسب تبدیل می‌کنند:

۱۱- تابع IF

تابع IF ارزیابی‌های شرطی را انجام می‌دهد. اگر شرط درست باشد یک مقدار و اگر شرط نادرست باشد مقدار دیگری را برمی‌گرداند.

فرض کنید یک جدول با ستونی برای مبالغ فروش دارید. می‌توانید از تابع IF برای دسته‌بندی فروش‌ها به عنوان بالا یا کم بر اساس یک آستانه استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر فروش را طبقه بندی می کند:

۱۲- تابع SWITCH

تابع SWITCH شبیه تابع IF است اما به شما امکان می‌دهد چندین شرایط را ارزیابی کنید و مقادیر مختلف را بر اساس هر شرط برگردانید.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای رتبه بندی محصولات دارید. می توانید از تابع SWITCH برای اختصاص یک دسته بندی بر اساس مقدار رتبه بندی استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر یک دسته رتبه بندی را اختصاص می‌دهد:

۱۳- تابع ISBLANK

تابع ISBLANK خالی یا خالی بودن یک مقدار را بررسی می‌کند. اگر مقدار خالی باشد TRUE و در غیر این صورت FALSE را برمی‌گرداند.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای تاریخ سفارش دارید. شما می توانید از تابع ISBLANK برای شناسایی سفارش های با تاریخ‌های گمشده استفاده کنید. برای مثال، فرمول DAX زیر سفارش‌هایی را با تاریخ‌های گمشده نشانه‌گذاری می‌کند:

۱۴- توابع  AND/OR

توابع AND و OR عملیات منطقی را انجام می دهند. آنها بر اساس شرایط منطقی مشخص شده، TRUE یا FALSE را برمی‌گردانند.

فرض کنید یک جدول با ستون هایی برای قیمت و مقدار محصول دارید. می توانید از تابع AND برای بررسی اینکه آیا قیمت و مقدار هر دو معیارهای خاصی را دارند یا خیر استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر بررسی می کند که آیا قیمت بیشتر از 50 دلار و مقدار کمتر از 10 است:

۱۵- تابع Date

تابع DATE یک تاریخ از مقادیر مشخص شده سال، ماه و روز ایجاد می کند. برای کار با محاسبات مربوط به تاریخ مفید است.

فرض کنید یک جدول با ستون‌های سال، ماه و روز دارید. می‌توانید از تابع DATE برای ایجاد فیلد تاریخ استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر یک فیلد تاریخ ایجاد می‌کند:

۱۶- توابع YEAR / MONTH/DAY

توابع YEAR، MONTH و DAY به ترتیب اجزای سال، ماه و روز را از یک تاریخ استخراج می‌کنند.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای تاریخ سفارش دارید. می توانید از توابع YEAR، MONTH و DAY برای استخراج اجزای مربوطه استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول های DAX زیر سال، ماه و روز را استخراج می‌کنند.

۱۷- تابع Format

تابع FORMAT یک مقدار را به یک فرمت مشخص تبدیل می‌کند. برای قالب بندی اعداد، تاریخ‌ها و زمان‌ها مفید است.

فرض کنید یک جدول با ستونی برای مبالغ فروش دارید. می‌توانید از تابع FORMAT برای فرمت مبالغ به عنوان ارز استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر مبالغ فروش را قالب بندی می‌کند:

۱۸- تابع RANKX

تابع RANKX رتبه یک مقدار را در یک ستون مشخص محاسبه می‌کند. برای ایجاد رتبه بندی بر اساس معیارهای خاص مفید است.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای فروش محصول دارید. می توانید از تابع RANKX برای رتبه بندی محصولات بر اساس میزان فروش استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر رتبه فروش را محاسبه می‌کند:

۱۹- تابع RELATED

تابع RELATED یک مقدار را از یک جدول مرتبط بر اساس یک رابطه مشخص شده بازیابی می‌کند.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای شناسه مشتری و یک جدول دیگر با نام مشتریان دارید. می توانید از تابع RELATED برای بازیابی نام مشتریان مربوطه بر اساس شناسه ها استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر نام مشتری را بازیابی می‌کند:

۲۰- تابع Calculatetable

تابع CALCULATETABLE با اعمال فیلترها بر روی یک جدول یا ستون موجود، یک جدول جدید ایجاد می‌کند.

فرض کنید یک جدول با ستون‌هایی برای مقادیر و مناطق فروش دارید. می توانید از تابع CALCULATETABLE برای فیلتر کردن مبالغ فروش بر اساس منطقه استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر یک جدول جدید با مقادیر فروش در منطقه غربی ایجاد می‌کند:

۲۱- تابع FIRSTNONBLOCK / LASTNONBLOCK

توابع FIRSTNONBLANK و LASTNONBLANK به ترتیب اولین یا آخرین مقدار غیر خالی را از یک ستون یا عبارت مشخص شده برمی‌گردانند.

فرض کنید یک جدول با یک ستون برای فروش محصول دارید. می توانید از توابع FIRSTNONBLANK و LASTNONBLANK به ترتیب برای بازیابی اولین و آخرین مبالغ فروش غیر خالی استفاده کنید. به عنوان مثال، فرمول‌های DAX زیر اولین و آخرین مبالغ فروش غیر خالی را بازیابی می‌کنند:

۲۲- تابع DIVIDE

تابع DIVIDE دو عدد را تقسیم می‌کند و با برگرداندن یک مقدار جایگزین مشخص، مقادیر صفر یا خالی را به خوبی مدیریت می‌کند.

فرض کنید یک جدول با ستون‌هایی برای فروش و واحدهای فروخته شده دارید. می توانید از تابع DIVIDE برای محاسبه فروش در هر واحد استفاده کنید، در صورتی که واحدهای فروخته شده صفر باشد. به عنوان مثال، فرمول DAX زیر فروش هر واحد را محاسبه می‌کند و زمانی که واحدهای فروخته شده صفر باشد، صفر را برمی‌گرداند:

نتیجه گیری:

در این مقاله ۲۲ فرمول و تابع قدرتمند DAX را برای مبتدیان در Power BI بررسی کردیم. این توابع پایه و اساس ایجاد ستون‌های محاسبه‌شده، اندازه‌گیری‌ها و محاسبات پیشرفته را فراهم می‌کنند و شما را قادر می‌سازند تا داده‌ها را ویرایش و جمع‌آوری کنید تا بینش‌های ارزشمندی به دست آورید. با تسلط بر این فرمول ها و توابع DAX، می توانید پتانسیل کامل Power BI را برای تجزیه و تحلیل و تجسم داده‌ها به طور موثر استفاده کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید