توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

انواع سلسله مراتب در Data Analysis

در ادامه مقاله قبل تحت عنوان طراحی OLAP Cube که در آن به بررسی ویژگی ها (Attributes) و سلسله مراتب پرداختیم در این مقاله قصد دارم به بررسی دقیقتر انواع سلسله مراتب و نحوه طراحی آنها بپردازیم.

انواع سلسله مراتب ها در Data Analysis

 

در مقاله قبل با مرتب کردن ویژگی های مرتبط در سطوح مختلف سلسله مراتبی را به وجود آوردیم. سلسله مراتب محصولات و مدل فقط دارای دو سطح می باشد، اما در انواع سلسله مراتب می تواند دارای سطوح بیشتری باشد. برای مثال، می توانید با استفاده از ویژگی ماه به عنوان پایین ترین سطح و سپس اضافه کردن سطوح دیگر شامل اعضای ویژگی های Quarter و سال سلسله مراتبی با سطوح بیشتر برای زمان ایجاد کنید.

سپس می توانید سطح دیگری را در بالاترین سطح سلسله مراتب با نام All Level ایجاد کنید. این سطح شامل تنها یک عضو (All Dates) می باشد که مجموع تمامی اعضای سطح سال می باشد.

تصویر زیر بعضی از اعضای سلسله مراتب زمان را که در چهار سطح All، Year، Quarter و Month طراحی شده است مشاهده می کنید.

Figure 1-1 Date hierarchy - انواع سلسله مراتب ها در Data Analysis

Figure 1-1 Date hierarchy

می توانید اعضای یک سلسله مراتب را به عنوان اعضای یک رابطه والد و فرزندی در نظر بگیرید.

یک عضو در یک سطح والد اعضای مرتبط به آن در سطح پایینی می باشد، و یک عضو در یک سطح برای اعضای مرتبط به آن در سطح بالاتر، فرزند می باشد. سلسله مراتب زمان یک سلسله مراتب طبیعی است. در یک سلسله مراتب طبیعی، هر عضو فرزند تنها یک والد دارند. برای مثال شکل ۱-۱ نشان می دهد که  ۲۰۱۱ والد Qtr 1 2011 و Qtr 2 2011 می باشد، و Feb 2011 والد Qtr 1 2011 است. سلسله مراتب سایز به وسیله رنگ یک سلسله مراتب طبیعی نیست. برای مثال عضو ۴۰ در سطح سایز دارای دو والد می باشد: عضو های Black  و Silver در سطح رنگ.

همچنین شکل ۱-۱ نشان می دهد که یک سلسله مراتب می تواند شاخه های زیادی داشته باشد. هنگامی که شما به انتهای شاخه یک درخت بروید به برگ می رسید. در انتهای شاخه های سلسله مراتب می توانید به برگ ها (Leaf member ) برسید. یک سلسله مراتب ممکن است All member نداشته باشد، اما هر سلسله مراتب باید حتما Leaf member داشته باشد.

می توانید هر ویژگی (Attribute) را در یک سلسله مراتب قرار دهید که تنها دارای دو سطح می باشد، استفاده از ویژگی به عنوان سطح برگ و سپس اضافه کردن یک سطح All .

برخی سلسله مراتب ها از قبیل سلسله مراتب زمان دارای تعادل است .

مطابق شکل ۱-۱ مهم نیست کدام مسیر را در طول شاخه ها دنبال میکنید، می توانید یک عضو در هر سطح پیدا کنید، و هر مسیر دارای تعداد مشابهی سطح می باشد. در یک سلسله مراتب متعادل به راحتی میتوانید برای سطوح اسم تعیین کنید.

برخی سلسله مراتب ها غیر متعادل هستند. یک چارت سازمانی اغلب نامتعادل می باشد. برای مثال، تعداد زیادی از شرکت ها ممکن است تعداد زیادی کارمند داشته باشند و به همین ترتیب تعداد زیادی سطوح مدیریتی. ساختارهای تفکیک کار و چارت های حسابدار ی مثال های دیگری از سلسله مراتب های نامتعادل می باشند. در یک سلسله مراتب نامتعادل، اغلب دادن نامی خاص به هر سطح کار دشواری است، اما عناصر برگ همیشه عناصری هستند که فرزندی در ادامه خود ندارند.

شکل ۱-۲ یک سلسله مراتب نامتعادل را نشان میدهد، مهم نیست کدام مسیر را در طول شاخه ها دنبال کنید میتوانید یک عضو در هر سطح پیدا کنید. برخی مسیرها، ممکن است دارای تعداد سطوح بیشتری نسبت به سایر مسیر ها باشند، به عبارت دیگر، اعضای برگ ممکن است متعلق به سطوح متفاوتی باشند.

Figure -1-2 Organization Chart

Figure -1-2 Organization Chart

در برخی سلسله مراتب ها تشخیص متعادل یا نا متعادل بودن سلسله مراتب کار دشواری است.

برای مثال، در سلسله مراتب مناطق جغرافیایی، ممکن است شما بتوانید به راحتی برای سطوح اسمی خاص انتخاب کنید _ All، Country، State/Province و City_ اما برخی کشورها ممکن است State  یا Province نداشته باشند. این نوع سلسله مراتب ها را سلسله مراتب های Ragged یا ناهموار  می گویند.

شگل ۱-۳ نشان می دهد که مهم نیست کدام مسیر را دنبال کنی، هر مسیری تعداد سطوح یکسانی دارد. برخی مسیرها ممکن است هیچ عضوی در در هر سطح نداشته باشند. در یک سلسله مراتب ناهموار، اعضای برگ همیشه به یک سطح تعلق دارند.

Figure 1-3 Ragged hierarchy

Figure 1-3 Ragged hierarchy

سلسله مراتب ها از مرتب کردن ویژگی های مرتبط به یکدیگر بوجود می آیند. یک سلسله مراتب ممکن است دارای دو سطح یا شامل تعداد سطوح بیشتری باشد. یک سلسله مراتب دارای یک سطح پایینی به نام سطح برگ ، سپس چندین سطح متوسط و یک سطح نهایی می باشد. در بیشتر سلسله مراتب ها، بلاترین سطح، سطح All می باشد که شامل تنها یک عضو All می باشد. ممکن است فکر کنید اعضای یک سلسله مراتب دارای ارتباط والد و فرزندی می باشند.

اگر یک عضو فرزند تنها یک والد داشته باشد در این صورت سلسله مراتب از نوع طبیعی می باشد. در صورتی که یک سلسله مراتب متعادل باشد، هر مسیر در سلسله مراتب دارای تعداد مشابه سطوح و هر سطح دارای یک عضو میباشد. در یک سلسله مراتب نامتعادل، مسیرهای متفاوت در سلسله مراتب ممکن است تعداد متفاوتی سطح داشته باشند، و در یک سلسله مراتب ناهموار، هر مسیر دارای تعداد یکسان سطح می باشد، اما همه سطوح دارای عضو نمی باشند.

در مقاله بعد تحت عنوان « ابعاد در Data Analysis » به بررسی ابعاد در Data Analysis می پردازیم.

 

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

اضافه کردن فیلتر به گزارشات Power BI

 

در ادامه مقاله قبل تحت عنوان « انواع فیلتر ها در Power BI reports »، به شرح انواع فیلتر ها در Power BI پرداختیم، در این مقاله قصد داریم به چگونگی ایجاد فیلتر در صفحه گزارش، یک ویژوال خاص، در سطح گزارش یا اضافه کردن فیلتر Drill through در گزارش بپردازیم. مثال های بررسی شده در این مقاله مربوط به نرم افزار Power BI Service میباشند. مراحل در Power BI Desktop نیز به همین منوال می باشد.

Power BI انواع مختلفی از فیلتر ها را پیشنهاد می دهد، از فیلترهای دستی تا خودکار و فیلتر های Drill through و Pass through.

 

فیلترها در Editing View و Reading View

می توانید با گزارشات از طریق دو فضای Editing و Reading تعامل داشته باشید. ویژگی های Filtering در دسترس بسته به نوع فضای انتخابیتان متفاوت می باشد.

این مقاله به توضیح چگونگی ایجاد فیلترها در Editing View می پردازد.

از آنجا که فیلترها همچنان پابرجا هستند ، وقتی از گزارش دور می شوید ، Power BI ،فیلترها ، Slicer ها و سایر داده ها را که ایجاد کرده اید تغییر می دهد. بنابراین می توانید هنگام بازگشت به گزارش، مکانی را که از آنجا آمده اید را انتخاب کنید. در صورتی که تمایل ندارید که تغییرات فیلتر برقرار باشد، گزینه Reset to default را از منوی بالا انتخاب کنید.

این مقاله به توضیح چگونگی ایجاد فیلترها در Editing View می پردازد.

از آنجا که فیلترها همچنان پابرجا هستند ، وقتی از گزارش دور می شوید ، Power BI ،فیلترها ، Slicer ها و سایر داده ها را که ایجاد کرده اید تغییر می دهد. بنابراین می توانید هنگام بازگشت به گزارش، مکانی را که از آنجا آمده اید را انتخاب کنید. در صورتی که تمایل ندارید که تغییرات فیلتر برقرار باشد، گزینه Reset to default را از منوی بالا انتخاب کنید.

هوش تجاری

 

 

درجات فیلترها در Filter pane

چه از Power BI Service استفاده کنید یا از Power BI Desktop ، Filters pane در سمت راست صفحه گزارش دیده می شود. در صورتی که نمی توانید filters pane را ببینید برای باز شدن آیکن “>” را از گوشه سمت راست انتخاب کنید.

می توانید فیلترها را در سه سطح مختلف در گزارش تنظیم کنید: فیلترهای در سطح ویژوال، فیلترهای در سطح صفحه گزارش و فیلترهای در سطح گزارش. همچنین می توانید فیلترهای  Drill through را نیز تنظیم کنید. در این مقاله سطوح مختلف را بیان می کنیم.

هوش تجاری

 

اضافه کردن فیلترها به ویژوال

به دو روش مختلف می توانید به ویژوال فیلتر اضافه کنید.

 • فیلتر فیلدی که در حال حاضر در ویژوال مورد استفاده قرار گرفته است.
 • شناسایی یک فیلد که در حال حاضر در ویژوال مورد استفاده قرار نمی گیرد، و این فیلد را مستقیما به بسته Visual level filter اضافه می کنیم.

 

فیلتر کردن فیلدهای مورد استفاده در ویژوال

 • آیکن (…) More option را انتخاب کرده و گزینه Edit report را برای باز شدن گزارشتان در Editing View بزنید.هوش تجاری
 • Visualizations و Filters pane وFields pane را در صورت باز نبودن باز کنید.

هوش تجاری

 • یک ویژوال را انتخاب کنید تا فعال شود. تمام فیلد های مورد استفاده در ویژوال در Fields pane و همچنین در Filters pane در پایین Visual level filters لیست می شوند.

هوش تجاری

یکی از موارد Basic،  Advanced  یا Top N را انتخاب کنید. در این مثال در Basic filtering ، cha را جستجو کرده و ۵ مورد زیر را انتخاب کردیم.

هوش تجاری

ویژوال برای انعکاس فیلترها جدید تغییر میکند. در صورتی که گزارش را با فیلتر ایجاد شده ذخیره کنید، کسی که گزارش را میخواند ویژوال فیلتر شده را در ابتدا مشاهده می کنند و می توانند با استفاده از فیلتر در Reading View مقادیر را انتخاب یا پاک کنند.

هوش تجاری

 

وقتی که فیلترها را بر روی فیلدی  استفاده می کنید که Aggregate شده است (برای مثال جمع، میانگین، یا Count)، شما در واقع بر روی مقادیر Aggregate فیلتر را اعمال می کنید. بنابراین، فیلتری که فروش سالانه بالای ۵۰۰۰۰۰ را نشان دهد منجر به این می شود که تنها ستون Charleston Fashion Direct را درنتیجه مشاهده کنیم. فیلترهای اعمال شده در Model Measure ها همیشه بر روی Aggregated value اعمال می شوند.

اضافه کردن فیلتر به فیلدی که در ویژوال استفاده نشده است

حال اجازه دهید فیلد جدیدی را به عنوان فیلتر به ویژوال اضافه کنیم.

 • از Fields pane، فیلدی را که قصد دارید به ویژوال اضافه کنید را انتخاب کنید، و آن را به Visual level filter area ،Drag کنید. در این مثال، ستون District Manager را به بسته Visual level filter ها اضافه کرده و an را در قسمت Basic filteringسرچ می کنیم.

هوش تجاری

به این نکته توجه کنید که District manager به خودی خود در ویژوال شرکت ندارد. بلکه از دو فیلد Store number name به عنوان محور و This year sales به عنوان Value تشکیل شده است.

هوش تجاری

خود نمودار در حال حاضر برای نشان دادن فروش سال جاری برای فروشگاه های خاص زیر فیلتر شده است.

هوش تجاری

در صورتی که گزارشتان را با این فیلتر ذخیره کنید، خوانندگان گزارش می توانند با فیلتر District manager در Reading view، Selecting view یا Clearing values.

در صورتی که یک ستون عددی را به Filter pane برای اضافه کردن فیلتر به ویژوال استفاده کنید، فیلتر  تنها بر روی سطرهای زیر داده استفاده می شود. به عنوان مثال، افزودن فیلتر به ستون عددی Unit Cost و تنظیم آن به صورتی که Unit Cost بالای ۲۰ را نشان دهد، فقط داده ها را برای ردیف های محصول نشان می دهد که در آن هزینه واحد بیش از ۲۰ باشد، صرف نظر از کل هزینه واحد نشان داده شده در ویژوال.

 

اضافه کردن فیلتر به صفحه در حال استفاده

شما همچنین می توانید یک Page level filter به صفحه در حال استفاده اضافه کنید.

 • در Power BI Service وارد صفحه ای بشوید که قصد دارید در آن فیلتر ایجاد کنید.
 • آیکن Edit را برای باز کردن گزارش در editing View انتخاب کنید.

هوش تجاری

 

 • Visualization، Filter و Fields Pane را در صورت بسته بودن باز کنید.
 • از Fields pane فیلدی را که قصد دارید به عنوان page level filter جدید انتخاب کنید، را به فضای Page level filters ،Drag کنید.
 • Value را که قصد فیلتر آن را دارید انتخاب کنید و یکی از حالات کنترلی Basic و یا Advanced Filtering را انتخاب کنید.

تمامی ویژوال های صفحه برای انعکاس تغییرات اعمال شده بازنویسی می شوند.

 

اضافه کردن فیلتر Drill through

به وسیله Drill through در Power BI Service  و Power BI Desktop ، می توانید گزارش مقصدی ایجاد کنید که بر موضوع خاصی از قبیل تـامین کننده، مشتری و یا تولید، متمرکز است.

 

ایجاد یک فیلتر Drill through

 • در Power BI Service آیکن و سپس Edit report را برای باز کردن گزارش خود در Editing view انتخاب کنید.

هوش تجاری

 

 • صفحه جدیدی به گزارش اضافه کرده و نامی را برای آن تعیین کنید. برای مثال Team Executive ، این صفحه، Drill through Destination خواهد بود.
 • ویژوال هایی که معیارهای کلیدی را برای مناطق تجاری تیم مدیران ( Team Executive ) ردیابی کند.
 • سپس از جدول Executives در این مثال، ستون Executive را به فیلتر Drill through اضافه می کنیم.

هوش تجاری

توجه داشته باشید که Power BI  یک علامت برگشت در صفحه گزارش ایجاد می کند.کاربر با کلیک بر روی این دکمه به صفحه اصلی گزارش بر می گردد (صفحه ای که هنگام انتخاب Drill Through در آن بودیم). در Editing view دکمه Ctrl را نگه داشته و سپس دکمه بازگشت را انتخاب کنید.  برای اطلاعات بیشتر درباره Button ها و نحوه عملکرد آنها در Power BI می توانید مقاله منتشر شده در سایت ما  تحت عنوان « استفاده از Buttons ها در Power BI » را مطالعه کنید.

هوش تجاری

 

استفاده از فیلتر Drill Through

حال بپردازیم به  نحوه عملکرد فیلتر  Drill Through.

 • وارد صفحه مورد نظر می شویم.
 • برای مثال فرض کنیم شما Andrew Ma کارشناس ارشد شرکت هستنید و قصد دارید گزارشات مربوط به تیم خود را که تنها برای داده های شما فیلتر شده است را ببینید. بر روی هر قسمتی از لاین چارت سبز رنگ که راست کلیک کنید منویی باز می شود، گزینه Drill through را از آن انتخاب کنید.

 

هوش تجاری

 

اضافه کردن یک فیلتر در سطح گزارش در صفحه مورد استفاده

 • گزینه Edit report را برای باز کردن گزارش در Editing View انتخاب کنید.

هوش تجاری

 • از Fields pane، field ی را که قصد داریم به صفحه گزارش اعمال کنیم را انتخاب کرده و به Report level filters ، Drag می کنیم.
 • Value هایی را که قصد فیلتر دارید انتخاب کنید.

ویژوال هایی که در صفحه جاری وجود دارند، و تمامی ویژوال های صفحه های دیگر گزارش برای انعکاس تغییرات اعمال شده در اثر فیلتر تغییر می کنند.

 • برای برگشت به صفحه اصلی علامت بازگشت را انتخاب کنید.

عیب یابی

 • در صورتی که fields pane را نمی بینید، مطمئن شوید که در Editing View گزارش قرار دارید.
 • در صورتی که تغییرات زیادی در فیلتر ها ایجاد کرده اید و قصد دارید به تنظیمات اولیه تهیه کننده گزارش بازگردید، گزینه Reset to default را از منوی بالای پیج انتخاب کنید.

 

توسط zahra riyahi zahra riyahi بدون دیدگاه

ویژگی های نسخه نوامبر Power BI

به روز رسانی ماه اکتبر نرم افزار  Power BI شامل تغییرات زیادی در کل محصول می باشد. در قسمت آماده سازی دیتا, Query Diagnostics معرفی شده است که به شما این امکان را می دهد که, Query هایی که در پشت صحنه اجرا می شوند را ببینید. در قسمت Report, از طریق ویژگی جدید Automatic Page Refresh قدم های بزرگی در جهت تهیه گزارشات در زمان واقعی (Real Time)برداشته شده است, این ویژگی این امکان را فراهم می کند که در گزارشات مستقر در Direct Query در فواصل زمانی منظم, دیتا را به روز رسانی کنید. Q&A نیز به صورت کامل با المان جدید Q&A و ابزارهای جدید در این ماه کاملا بازسازی شده است.

Reporting

Automatic Page refresh for DirectQuery

وقتی وقایع حیاتی سازمان را بوسیله Power BI دنبال می کنید, بسیار اهمیت دارد که همزمان با به روز رسانی دیتا در Data Source دیتا در Power BI نیز به روز رسانی شود. برای مثال, در صنعت تولید, بسیار اهمییت دارد که بدانید چه زمانی یک ماشین بد عمل می کند. به این منظور ویژگی Automatic page refresh منتشر شده است, که این امکان را برای شما فراهم می کند, که هنگام استفاده از یک منبع DirectQuery , فاصله زمانی به روز رسانی المان ها را در گزارش خود تنظیم کنید.

برای منابع داده ای که با سرعت به روز رسانی می شوند, این تجربه نزدیک بودن گزارش به زمان واقعی به کاربران این امکان را می دهد, تا گزارشات حساس به زمان را رصد کرده و از این اطمینان را داشته باشند که آخرین تغییرات را مشاهده می کنند.

برای استفاده از Automatic page refresh  ابتدا باید آن را در Options فعال کنید.

بعد از فعال کردن این گزینه هنگامی که به یک منبع DirectQuery متصل می شوید در  Formatting Pane گزینه Page refresh را می توانید مشاهده کنید, که امکان تعیین زمان برای به روز رسانی را در قسمت Duration برای شما فراهم می کند.

در Power Bi Desktop, شما می توانید این برنامه زمان بندی را یکبار در هر ثانیه تعیین کنید, با این فرض که منبع داده DQ شما می تواند این کار را انجام بدهد. در Power BI Service , حداقل زمان به روز رسانی برای یک فضای کاری معمولی ۳۰ دقیقه می باشد, بنابراین پس از انتشار گزارش, در صورتی که زمان باقی مانده کمتر از ۳۰ دقیقه باشد, برنامه زمانبندی دوباره نوشته خواهد شد.

در صورتی که فضای کاری شما نسخه Premium باشد, برنامه زمان بندی می تواند به حداقل تعیین شده توسط مدیر برسد و فقط در صورتی کار میکند که مدیر (APR)Automatic page refresh را فعال کند.

برای فعال کردن این ویژگی لازم است که از مسیر زیر ابتدا APR را فعال کنید:

File>Options and settings>Options>Preview features>Automatic page refresh

Automatic page refresh تنها برای منابع DirectQuery در دسترس می باشد.

برای استفاده از Automatic page refresh, Report page را برای Page که می خواهیم به روز رسانی را در آن فعال کنیم را انتخاب می کنیم. در Visualization pane, بر روی Formatting icon کلیک کرده و گزینه Page refresh را در قسمت پایین نوار باز شده پیدا کنید.

تصویر زیر مربوط به کادر Page refresh  باز شده می باشد. توضیحات مربوط به شماره ها را در زیر عکس می توانید مشاهده کنید:

 

 • Automatic Page Refresh slider – روشن یا خاموش کردن page refresh
 • Page refresh interval value – عدد مربوط به فاصله زمانی به روز رسانی
 • Page refresh interval unit – واحد زمانی مربوط به به روز رسانی

اکنون شما می توانید Page refresh را روشن کرده و Refresh duration را تعیین کنید. مقدار پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد, حداقل زمان برای Refresh interval یک ثانیه می باشد. گزارش شما در زمانی (Interval ) که شما تعیین کرده اید شروع به به روز رسانی میکند.

تعیین Page refresh interval

هنگامی که Automatic page refresh فعال است, power BI Desktop دائما Query هایی را به منبع DirectQuery شما ارسال می کند. بین زمان ارسال Query  و بازگشت دیتا تاخیری وجود دارد, بنابراین برای به روز رسانی در فواصل زمانی کوتاه, باید تایید کنید که Query  با موفقیت دیتا ها را براساس زمانبندی تعیین شده باز گردانده است. در صورتی که دیتا در فاصله زمانی تعیین شده باز نگردد,  موقعیتی را به وجود می آورید که المان ها به طور مرتب خیلی کند تر از برنامه زمان بندی شده به روز شوند.

به عنوان بهترین روش, فاصله به روز رسانی باید حداقل با نرخ ورود دیتای جدید مورد انتظار شما مطابقت داشته باشد:

 • در صورتی که دیتا هر ۲۰ دقیقه وارد Source می شود, در این صورت Refresh Interval (فاصله به روز رسانی) نمی تواند کمتر از ۲۰ دقیقه باشد.
 • در صورتی که دیتا هر ثانیه وارد شود, در این صورت interval باید برای هر یک ثانیه تعیین شود.

برای فواصل به روز رسانی کوتاه مانند یک ثانیه, همچنین لازم است که نوع  Direct query data source , بارگذاری Query ها بر رروی آن و فاصله بینندگان گزارش از مرکز دیتا و غیره را در نظر بگیرید.

می توانید این مورد را با استفاده از عملکرد Performance Analyzer in Power BI Desktop  که به شما این امکان را می دهد که تعیین کنید که هر کوئری زمان کافی برای بازگشت نتیجه از منبع را دارد, و اینکه زمان کجا صرف شده است, ارزیابی کنید. براساس نتیجه Performance Analyzer in Power BI Desktopا می توانید منبع داده را  تنظیم کنید و تغییر دهید, و یا میتوانید بوسیله المان های دیگر و مقادیر گزارشتان ارزیابی کنید.

تصویر زیر نتایج DirectQuery را در Performance Analyzer نشان می دهد:

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

ایجاد و مدیریت ارتباط در جدول Power BI

هنگامی که چندین جدول را در Power BI , Import می کنید و قصد انجام تجزیه و تحلیل هایی را بر روی آنها دارید. ایجاد ارتباط بین جداول برای انجام دقیق محاسبات و نشان دادن اطلاعات درست در گزارشاتتان ضروری و لازم است.

Power BI Desktop این کار را به راحتی و بدون اینکه لازم باشد شما کاری انجام دهید از طریق ویژگی AutoDetect انجام می دهد.

با این حال ممکن است در برخی موارد لازم باشد که خودتان روابطی را بوجود آورید, و یا نیاز باشد که تغییراتی را در روابط موجود ایجاد کنید. به هر حال مهم است که روابط را در Power BI درک کرده و چگونگی ایجاد و تغییر آنها را بدانید.

AutoDetect during load

در صورتی که شما چند جدول را مورد بررسی قرار دهید, Power BI Desktop در هنگام بارگزاری Data سعی می کند که روبطی را  بین جداول پیدا و ایجاد کند.

Cardinality, Cross Filter Direction و Active Properties به صورت خودکار ایجاد می شوند. Power BI Desktop با توجه به اسم ستون ها در جداول, در صورتی که رابطه ای وجود داشته باشد آن را ایجاد می کند, و در صورتی که نتواند با اطمینان بالایی این روابط را شناسایی کند رابطه ای را بوجود نمی آورد, که در این صورت می توانید از طریق گزینه Manage Relationship این روابط را به صورت دستی ایجاد و یا ویرایش کنید.

ایجاد روابط با استفاده از AutoDetect

برای ایجاد روابط از طریق گزینه AutoDetect کافی است از مسیر زیر عمل کنید.

Home>Manage Relationship>AutoDetect

relationships

ایجاد روابط به صورت دستی

برای ایجاد یک رابطه به صورت دستی طبق روش زیر عمل می کنیم:

 1. Home>Manage Relationship>New
 2. در پنجره Create Relationship از پنجره اول نام جدولی که می خواهیم برای آن رابطه ایجاد کنیم و سپس نام ستون موردنظر را انتخاب می کنیم.
 3. در پنجره دوم نام جدول دیگری که می خواهیم برای آن رابطه ایجاد کنیم و سپس نام ستون مورد نظر از این جدول را انتخاب می کنیم و سپس گزینه Ok رامی زنیم.

Cardinality, Cross filter directionو Active properties را Power BI به صورت خودکار برای رابطه شما ایجاد می کند, البته در صورت نیاز می توانید به صورت دستی آنها را ایجاد کنید.

توجه داشته باشید که ممکن است با Error مواجه شوید که بیان میکند که یکی از ستون ها باید مقادیر منحصر به فرد داشته باشد اگر هیچ کدام از دو جدول انتخاب شده برای برقراری ارتباط فاقد مقادیر منحصر به فرد باشد.

حداقل یکی از دو جدول در رابطه باید داری مقادیر منحصر به فرد کلیدی باشدکه این موضوع در تمام انباره داده های رابطه ای یک الزام می باشد.

در صورت مواجه شدن با این ارور دو راه برای حل آن وجود دارد:

 1. استفاده از گزینه “Remove Duplicate Rows” برای ایجاد یک ستون با مقادیر منحصر به فرد, اشکال این روش این است که امکان حذف اطلاعات در صور حذف سطر های تکراری وجود دارد.
 2. اضافه کردن یک جدول میانجی بحاوی لیستی از مقادیر متمایز به مدل, که به هر دو ستون اصلی در رابطه متصل می شود.

ویرایش یک رابطه

برای ویرایش و تغییر خصوصیات یک رابطه دو روش وجود دارد:

 1. استفاده از گزینه Manage Relationship در Home tab
 2. انتخاب رابطه در پنجره Manage Relationship و سپس انتخاب گزینه Edit

پس از ایجاد و یا ویرایش کردن یک رابطه به صورت پیش فرض  Additional options به صورت خودکار براساس بهترین حدس به صورت خودکار ایجاد می شوند که این میتواند برای هر رابطه براساس دیتای موجود در ستون ها متفاوت می باشد.

Cardinality

Many to One (*:1)

ارتباط چند به یک که به این معنی است که یک ستون در یک جدول می تواند بیش از یک نمونه از یک مقدار داشته باشد, و جدول مربوطه دیگر که اغلب Lookup Table شناخته می شود تنها یک نمونه از یک مقدار را دارد. این حالت پیش فرض و بسیار معمول است.

One to One (1:1)

ارتباط یک به یک, به این معنی است که ستون در یک جدول دارای تنها یک نمونه از یک مقدار خاص است, و جدول مربوطه دیگر نیز تنها یک نمونه از یک مقدار خاص دارد.

Many-to-many relationships

در مدل های مرکب شما می توانید بین جداول ارتباط چند به چند ایجاد کنید, این رویکرد نیاز برای داشتن مقادیر منحصر به فرد را در جداول و همچنین راه حل های گذشته از قبیل  ایجاد جداول تنها به منظور ایجاد رابطه را از بین می برد.

Cross filter direction

Both

به این معنی است که در اهداف مربوط به فیلترینگ, هر دو جدول به صورت یک جدول واحد رفتار می کنند. این مدل معمولا مدل Star نامیده می شود که در آن یک جدول مرکزی Central توسط چندین جدول Lookup احاطه شده است با این حال هنگامی که شما چندین جدول دارید که همچنین شامل جداول Lookup هستند (به صورت مشترک) در اینصورت از تنظیم Both استفاده نمی کنیم. این حالت بسیار معمول و حالت پیش فرض می باشد.

Single

این حالت به این معنی است که موارد فیلترینگ در جداول مرتبط بر روی جدولی کار می کنند که مقادیر آن جمع پذیر باشند.

pivotاز نرم افزار Excell2013 و یا دیتا مدل های قدیمی تر دیتا را Import کنید تمام روابط Single خواهند بود.

در صورتی که یک فایل Power pivot را در Excell2013 و یا دیتا مدل های قبلتر Import کنید تمام روابط Single خواهند بود.

 

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

استفاده از Heat Map در Power BI

پشتیبانی از Heat Map در نسخه مارس ۲۰۱۹ Power Bi Desktop

یکی از ویژگی های اضافه شده در نسخه ماه مارس Power BI پشتیبانی از Heat Map برای نقشه های Bing می باشد.

برای این منظور کافی است در Format Pane گزینه Heat Map  را فعال کنید.

 

هنگامی که این گزینه روی نقشه فعال شود به صورت خودکار تمامی نقاط روی نقشه با Heat Map Layer جایگزین می شوند.

 

در صورتی که هیچ دیتایی در قسمت Size وارد نکرده باشید, سنجش براساس تعداد نقاط موجود در فضا انجام می شود, و در صورت داشتن دیتا در Size , نتایج براساس این سنجه نیز تغییر می کند.

در صورت باز کردن heat map formatting card  تعدادی گزینه نیز جهت انجام تنظیمات , radius units  و  transparencyمشاهده می کنید که می توانید جهت انجام تغییرات از آنها استفاده کنید.

در طول استفاده از Heat Map نمیتوانید نقطه خاصی را انتخاب کنید و یا Tooltip را بر روی نقشه مشاهده کنید.

به روز رسانی ویژگی های Map

در صورتی که اندازه حباب های نمایش داده شده روی نقشه خیلی بزرگ است، می توانید اندازه حباب ها را از طریق گزینه Size موجود در قسمت Bubbles نوار Format کوچکتر کنید.

قرار دادن کلید Zoom بر روی نقشه

یکی دیگر از ویژگی های Map در نسخه جدید Power Bi  امکان قرار دادن دکمه Zoom بر روی نقشه است که کار ما را برای بزرگنمایی نقشه راحت تر می کند, به ویژه زمانی که به Mouse دسترسی ندارید و تنها با Scroll کردن نقشه را بزرگنمایی می کنید.

برای این منظور کافی است در قسمت Map Controls نوار Format گزینه Zoom Buttons را فعال کنید.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

روش افزودن نمودار پایتون به Power BI

برای استفاده از گراف های پایتون بهتر است زودتر دست به کار شوید

از طریق نسخه فوریه Power BI شما می توانید در دشبوردها و گزارشات خود نمودارهای پایتون را نمایش دهید, به اشتراک بگذارید و Publish کنید. این ویژگی جدید پشتیبانی Power BI از پایتون را افزایش می دهد.

این ویژگی در واقع شما را قادر می سازد که از Script های پایتون جهت, آماده سازی Dataset , استفاده از تحلیل های سطح بالا یا یادگیری ماشین در Power BI Desktop و Personal Gateway استفاده کنید و سپس نتایج خود را در گزارشات Power BI  با استفاده از هر یک از صدها Package نمودارهای پایتون پیمایش کنید.

در هنگام استفاده کاربر  با Publish دیتا در Power BI Service این نمودارها به صورت خودکار Refresh شده و آخرین دیتا را نشان می دهند, درست همانند پشتیبانی نمودارهای R در Power BI Desktop نمودارهای پایتون شما نیز با Cross-Filtering بر روی گزارش به روز رسانی می شوند, اما نمودارها با یکدیگر در ارتباط نیستند.

جهت فعال کردن این Feature می توانید از مسیر زیر اقدام کنید:

File>Options and settings>Options>Global>Preview Features>Python Support

 

انتشار گزارشات Power BI به وسیله نمودارهای پایتون

شما می توانید با انتخاب آیکن Payton Visual ازقسمت Visualization و وارد کردن اسکریپت نمودار پایتون در قسمت Python Script editor یک نمودار پایتون را به گزارش Power BI  خود اضافه کنید.

با اضافه کردن Filed ها از  Dataset به Values Pan نمودار پایتون, به صورت خودکار Field  ها به  pandas Data Frame در Script پایتون اضافه می شود. سپس شما می توانید از Script پایتون برای ایجاد نمودارهایی که می خواهید استفاده کنید.

توجه داشته باشید که یک سری محدودیت هایی در اندازه فایل و منابع فایل پایتون مورد استفاده وجود دارد که در زیر خلاصه شده است.

 

ورژن ها و پکیج های پایتون

نسخه اولیه Python که از ابتدا توسط Power BI پشتیبانی می شود شامل نسخه ۲٫۷٫۱۵ و ۳٫۷٫۱ می باشد و به روز رسانی در فواصل معین جهت قرار گرفتن در جریان ادامه خواهد داشت.

پکیج های زیر در حال حاضر توسط Power BI پشتیبانی می شوند.

 • matplotlib
 • numpy
 • pandas
 • scikit-learn
 • scipy
 • seaborn
 • statsmodels

محدودیت های امنیتی و اجرایی

اسکریپت های پایتون در گزارشات شما به وسیله Power BI Service در یک Isolate Sandbox اجرا می شوند که دسترسی اسکریپت ها به شبکه و سایر منابع را محدود می کنند. این ویژگی آسیب پذیر نبودن Dataset و سرویس Power BI را تضمین می کند.

سرویس Power BI نیز محدودیت هایی را در اجرای اسکریپت های پایتون اعمال می کند.

LIMIT CONSTRAINT
۱۵۰,۰۰۰ rows
۲۵۰MB when serialized in CSV format
Data frame size
۶۰ seconds Execution time
۱ GB Memory consumption
۱ GB/sec Disk I/O
۲ MB Image size for a visual in PNG format

پشتبیانی پایتون از Power BI Personal Gateway

از پایتون می توان برای تهیه دیتا و یا برای تجزیه و تحلیل در گزارشات Power BI , یا از طریق Python script data connector و یا از طریق Python script data connector برای انتقال دیتا استفاده کرد.

هنگامی که یک گزارش Power BI را با اسکریپت های پایتون Publish می کنید, این اسکریپت ها زمانی اجرا می شوند که دیتای شما از طریق on-premises data gateway in personal mode (personal Gateway)   رفرش شود.

برای انجام این کار شما باید مطمئن شوید که, در زمان اجرا پایتون با پکیج های مربوط به خود بر روی سیستم میزبان نصب شده است. توجه داشته باشید که اجرای اسکریپت های پایتون برای Gateway هایی که توسط چندین کاربر به اشتراک گذاشته شده اند پشتیبانی نمی شود.

در زیر لیستی از انواع گراف پاییتون که در Power BI مورد استفاده قرار میگیرد را میبینیم.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

ویژگیهای POWER BI در فوریه ۲۰۱۹

Word Wrap در POWER BI

یکی از ویژگی های نسخه فوریه  سال ۲۰۱۹, Power BI Desktop امکان Word Wrap کردن عناوین المان ها می باشد. دیدن عناوین المان ها در POWER BI به طور کامل خصوصیت جدیدی است که این توانایی را به کاربر Power BI میدهد تا ادامه متنی که در یک سطر جا نمیشود را به سطر بعدی ببرد و باعث خوانایی بیشتر عناوین میگردد.

 

به این صورت که شما می توانید با فعال کردن گزینه Word Wrap  در قسمت Title, Pane Visualization  ادامه عنوان المان خود را در صورتی که در یک سطر جای نمیگیرد به سطر بعد منتقل کنید و از این ویژگی در داشبوردهایی که طراحی میکنید و عناوین طولانی تری دارند استفاده نمایید.

Word Wrap

 

به این ترتیب  همانطور که در شکل مشاهده میشود، عنوان المان مورد نظر در دو یا چند سطر نمایش داده می شود.

 

 

Update  Default  Visual  Interaction  To Cross-filter

 

امکان دیگر نسخه فوریه Power BI Desktop  این است که در صورتی که شما قصد دارید که تمام المان های گزارش خود را به سرعت تغییر دهید.

به این صورت که یکدیگر را به جای cross-highlight کردن, cross-filter  کنند. می توانید به جای اینکه به صورت دستی تمامی المان های خود را یکی یکی تغییر دهید, با استفاده از  Edit visual interactions featureاین کار را برای تمامی المان ها و با سرعت بیشتری انجام دهید.

به این ترتیب که در تب File گزینه Option And Setting و سپس گزینه Options را انتخاب می کنیم, سپس در قسمت Report Setting گزینه  Change default visual interaction from cross highlighting to cross-filteringرا فعال می کنیم.

شما همچنین می توانید به صورت دستی المان های مورد نظر خود را تغییر دهید, این تنظیمات تغییراتی که بر روی المان ها به صورت دستی ایجاد کرده اید را تغییر نمی دهد.

 

 

 

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

چگونگی ایجاد Drill Through در Power BI

بهتر است ابتدا کمی درباره کاربرد Drill Through بدانیم

از طریق Drill Through شما می توانید صفحه ای را در گزارش مدنظر خود بوجود آورید که بر روی یک Entity خاص برای مثال یک مشتری, یک کارخانه و یا یک تأمین کننده تاکید دارد و کاربران می توانند از طریق کلیک راست کردن بر روی Entity مورد نظرشان و انتخاب گزینه Drill Through اطلاعات فیلتر شده آن Entity را در صفحه دیگر ملاحضه کنند.

برای ایجاد Drill Through گام های زیر را طی میکنیم:

 1. صفحه گزارشی حاوی همه ویژوال های لازم برای یک Entity خاص را که می خواهیم برای آن Drill Through ایجاد کنیم را ایجاد می کنیم.

 

 1. سپس در صفحه Drill Through ایجاد شده در Pane Visualization در قسمت Filters, فیلتر مورد نظر را که می خواهیم برایش Drill Through ایجاد کنیم را Drag می کنیم.

 

پس از Drag کردن فیلتر مورد نظر در قسمت Drill Through، به صورت خودکار در Power BI یک دکمه بازگشت ایجاد می شود که کاربران می توانند با نگه داشتن کلید Ctrl کیبورد و کلیک بر روی این دکمه به صفحه اصلی بازگردند.

به این دلیل که کلید بازگشت یک فایل تصویر می باشد می توانید آن را به تصویر دلخواه خود تغییر دهید. برای تغییر این تصویر تنها کافی است که در Home بر روی گزینه Image کلیک کنید و تصویر مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

سپس با کلیک کردن بر روی تصویر مورد نظر گزینه Action را فعال می کنیم و در قسمت Type نوع آن را نیز Back قرار میدهیم و از آن به عنوان کلید بازگشت به صفحه اصلی استفاده می کنیم.

 

کاربران می توانند با کلیک راست کردن بر روی Entity مورد نظر خود و انتخاب گزینه Drill Through اطلاعات فیلتر شده Entity مورد نظر را در صفحه Drill Through ملاحضه کنند.

Drill Through

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

DAX را بهتر بشناسیم

مقدماتی در آشنایی با DAX

عبارات تحلیل داده  یا DAX که مخفف Data Analysis Expressions  می‌باشد، ممکن است در ابتدا کمی ترسناک به نظر برسد ولی نام این زبان فرمول نویسی نباید شما را فریب دهد. اصول اولیه زبان فرمول نویسی dax و استفاده از توابع آن بسیار ساده هستند و فهم آنها بسیار آسان است. در ابتدا باید گفت که  فرمول نویسی Dax یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه یک زبان فرمول نویسی است و به راحتی می توانید از توابع آن استفاده کنید. شما میتوانید با استفاده از Dax محاسبات مورد نظر خود را بر روی ستون های محاسباتی و مقیاس ها(فیلدهای محاسباتی) در پاور پیوت انجام دهید. Dax شامل تعدادی از فرمول های موجود در اکسل به همراه توابعی دیگر که برای کار با داده های ارتباطی و انجام محاسبات پویا مورد استفاده قرار میگیرند، میشود.

DAX یک زبان فرمول نویسی است که در مدل های جدولی Power BI Desktop ، SQL Server Analysis Services،   و Power Pivot مورد استفاده قرار میگیرد. فرمول های DAX شامل توابع، عملگرها و مقادیر برای انجام محاسبات و کوئری­های پیشرفته بر روی داده های موجود در جداول مرتبط و ستون ها در مدل های داده­ ای جدولی هستند.

dax

این مقاله مقدمه­ای برای مهمترین مفاهیم در DAX ارائه می­دهد و تمام قابلیت­های مورد استفاده آن در محصولات مختلف را بیان می­کند. قابل ذکر است که برخی از این قابلیت ها ممکن است برای محصولات یا موارد خاص مورد استفاده نباشد.

 

کوئری ها

کوئری های DAX را می­توان در محیطSSMS و ابزارهای متن باز مانندDAX Studio  ایجاد و راه اندازی کرد. برخلاف فرمول های محاسباتی DAX، که می­تواند فقط در مدل­های داده­ای  جدولی ایجاد شود، کوئری های DAX بر روی مدل های تحلیلی چند بعدی قابل اجرا می­باشد.

 

توابع

DAX شامل توابعی است که می توانید از آن برای انجام محاسبات بر مبنای تاریخ و زمان، ایجاد مقادیر شرطی، کار با مقادیر رشته­ای، جستجو بر اساس روابط و تکرار در جدول برای انجام محاسبات بازگشتی استفاده کنید. بسیاری از این توابع شبیه به فرمول های اکسل به نظر می رسند؛ اما برخی از فرمول های DAX متفاوت هستند.

فراوانی توابع

از توابع DAX می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توابع تاریخ و زمان

CALENDAR, CALENDARAUTO, DATE, DATEDIFF, DATEVALUE, DAY, EDATE , EOMONTH , HOUR , MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, YEAR, YEARFRAC

 • توابع فیلتر

ADDMISSINGITEMS, ALL, ALLEXCEPT, ALLNOBLANKROW, ALLSELECTED, CALCULATE, CALCULATETABLE, CROSSFILTER function, DISTINCT, EARLIER, EARLIEST, FILTER, FILTERS, HASONEFILTER, HASONEVALUE, ISCROSSFILTERED, ISFILTERED, KEEPFILTERS, RELATED, RELATEDTABLE, SELECTEDVALUE, SUBSTITUTEWITHINDEX, USERELATIONSHIP, VALUES

 • توابع اطلاعات

CONTAINS, CUSTOMDATA, ISBLANK, ISERROR, ISEVEN, ISINSCOPE, ISLOGICAL, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISONORAFTER, ISTEXT, LOOKUPVALUE, USERNAME

 • توابع منطقی

AND, FALSE, IF, IFERROR, NOT, OR, SWITCH, TRUE

 • توابع ریاضی و مثلثاتی

ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN, ATANH, CEILING, COMBIN, COMBINA, COS, COSH, CURRENCY, DEGREES, DIVIDE, EVEN, EXP, FACT, FLOOR, GCD, INT, ISO.CEILING, LCM, LN, LOG, LOG10, INT, MROUND, ODD, PI, POWER, PRODUCT, PRODUCTX, QUOTIENT, RADIANS, RAND, RANDBETWEEN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SIGN, SQRT, SUM, SUMX, TRUNC

 • توابع آماری

ADDCOLUMNS, APPROXIMATEDISTINCTCOUNT, AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEX, BETA.DIST, BETA.INV, CHISQ.INV, CHISQ.INV.RT, CONFIDENCE.NORM, CONFIDENCE.T, COUNT, COUNTA, COUNTAX, COUNTBLANK, COUNTROWS, COUNTX, CROSSJOIN, DATATABLE function, DISTINCTCOUNT, EXPON.DIST, GENERATE, GENERATEALL, GEOMEAN, GEOMEANX, MAX, MAXA, MAXX, MEDIAN, MEDIANX, MIN, MINA, MINX, NORM.DIST, NORM.INV, NORM.S.DIST, NORM.S.INV (DAX) , PERCENTILE.EXC, PERCENTILE.INC, PERCENTILEX.EXC, PERCENTILEX.INC, POISSON.DIST, RANK.EQ, RANKX, ROW, SAMPLE, SELECTCOLUMNS, SIN, SINH, STDEV.P, STDEV.S, STDEVX.P, STDEVX.S, SQRTPI, SUMMARIZE, T.DIST, T.DIST.2T, T.DIST.RT, T.INV, T.INV.2t, TAN, TANH, TOPN, VAR.P, VAR.S, VARX.P, VARX.S, XIRR, XNPV

 • توابع متنی

BLANK, CODE, CONCATENATE, CONCATENATEX, EXACT, FIND, FIXED, FORMAT, LEFT, LEN, LOWER, MID, REPLACE, REPT, RIGHT, SEARCH, SUBSTITUTE, TRIM, UNICHAR, UPPER, VALUE

 

نوع داده

DAX می تواند محاسبات را برای هفت نوع داده انجام دهد:

 • Integer
 • Real
 • Currency
 • Date (datetime)
 • TRUE/FALSE (Boolean)
 • String
 • BLOB (binary large object)

کجا از فرمولهای DAX استفاده کنیم؟

به طور مثال شما می توانید فرمول ها را در Power Pivot یا در ستون های محاسبه شده یا در محدوده محاسبه ایجاد کنید.

ستون محاسبه شده:

ستون محاسبه ستونی است که شما به یک جدول پویای موجود اضافه می کنید. به جای افزودن یا وارد کردن مقادیر در ستون، یک فرمول DAX ایجاد می کند که مقادیر ستون را تعریف می کند. اگر شما جدول Power Pivot را در PivotTable یا PivotChart قرار دهید، ستون محاسبه شده را می توان به عنوان هر ستون داده دیگر مورد استفاده قرار داد.

power-pivot

فرمول ها در ستون محاسبه بسیار شبیه فرمول هایی هستند که شما در اکسل ایجاد می کنید. با این حال، بر خلاف اکسل، شما نمیتوانید فرمول دیگری برای ردیفهای مختلف در یک جدول ایجاد کنید؛ در عوض، فرمول DAX به طور خودکار به کل ستون اعمال می شود.

هنگامی که یک ستون حاوی یک فرمول است، مقدار برای هر ردیف محاسبه می شود. نتایج به محض ایجاد فرمول برای ستون اعمال میگردد. مقادیر ستون فقط در صورت لزوم برای تجدید ارزیابی داده های محاسبه شده یا محاسبه دستی مورداستفاده قرار میگیرد.

شما می توانید ستون های محاسبه شده را بر اساس اندازه ها و دیگر ستون های محاسبه شده ایجاد کنید. با این حال، از نام گذاری مشابه برای یک ستون محاسبه شده و هم اندازه اجتناب بورزید چون منجر به منجر به گیج تداخل نتایج میگردد. هنگام رجوع به یک ستون، زمانی که به یک ستون رجوع میکنید بهتر است شرایط کامل یک ستون مرجع را داشته باشد تا از ایجاد اندازه های تصادفی جلوگیری شود.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

آخرین تغییرات پاور بی ای دسکتاپ

در آخرین نسخه پاور بی ای دسکتاپ (Power BI Desktop) چه تغییرات مهمی رخ داده است؟

آخرین تغییرات پاور بی ای دسکتاپ تا لحظه نگارش این مقاله ۲۵ فروردین ۹۷ به بروز رسانی تاریخ April 2018 Update (2.57.5068.501) بر میگردد.

ادامه مطلب