چهارچوب CRM

1. بازسازی 2. بازاریابی 3. شناسایی مشتری 4. تعیین استراتژی 5. برنامه ریزی 6. شروع مصرف 7. مراقبت از مشتری ... ادامه مطلب