ویژگی جدید

Word Wrap در POWER BI

یکی از ویژگی های نسخه فوریه  سال 2019, Power BI Desktop امکان Word Wrap کردن عناوین المان ها می باشد. دیدن عناوین المان ها در POWER BI به طور کامل خصوصیت جدیدی است که این توانایی را به کاربر Power BI میدهد تا ادامه متنی که در یک سطر جا نمیشود را به سطر بعدی ببرد و باعث خوانایی بیشتر عناوین میگردد.س

 

به این صورت که شما می توانید با فعال کردن گزینه Word Wrap  در قسمت Title, Pane Visualization  ادامه عنوان المان خود را در صورتی که در یک سطر جای نمیگیرد به سطر بعد منتقل کنید و از این ویژگی در داشبوردهایی که طراحی میکنید و عناوین طولانی تری دارند استفاده نمایید.

Word Wrap

 

به این ترتیب  همانطور که در شکل مشاهده میشود، عنوان المان مورد نظر در دو یا چند سطر نمایش داده می شود.

 

 

Update  Default  Visual  Interaction  To Cross-filter

 

امکان دیگر نسخه فوریه Power BI Desktop  این است که در صورتی که شما قصد دارید که تمام المان های گزارش خود را به سرعت تغییر دهید.

به این صورت که یکدیگر را به جای cross-highlight کردن, cross-filter  کنند. می توانید به جای اینکه به صورت دستی تمامی المان های خود را یکی یکی تغییر دهید,.با استفاده از  Edit visual interactions featureاین کار را برای تمامی المان ها و با سرعت بیشتری انجام دهید.

به این ترتیب که در تب File گزینه Option And Setting و سپس گزینه Options را انتخاب می کنیم. سپس در قسمت Report Setting گزینه  Change default visual interaction from cross highlighting to cross-filteringرا فعال می کنیم.

شما همچنین می توانید به صورت دستی المان های مورد نظر خود را تغییر دهید. این تنظیمات تغییراتی که بر روی المان ها به صورت دستی ایجاد کرده اید.را تغییر نمی دهد.

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید