توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

DAX را بهتر بشناسیم

مقدماتی در آشنایی با DAX

عبارات تحلیل داده  یا DAX که مخفف Data Analysis Expressions  می‌باشد، ممکن است در ابتدا کمی ترسناک به نظر برسد ولی نام این زبان فرمول نویسی نباید شما را فریب دهد. اصول اولیه زبان فرمول نویسی dax و استفاده از توابع آن بسیار ساده هستند و فهم آنها بسیار آسان است. در ابتدا باید گفت که  فرمول نویسی Dax یک زبان برنامه نویسی نیست، بلکه یک زبان فرمول نویسی است و به راحتی می توانید از توابع آن استفاده کنید. شما میتوانید با استفاده از Dax محاسبات مورد نظر خود را بر روی ستون های محاسباتی و مقیاس ها(فیلدهای محاسباتی) در پاور پیوت انجام دهید. Dax شامل تعدادی از فرمول های موجود در اکسل به همراه توابعی دیگر که برای کار با داده های ارتباطی و انجام محاسبات پویا مورد استفاده قرار میگیرند، میشود.

DAX یک زبان فرمول نویسی است که در مدل های جدولی Power BI Desktop ، SQL Server Analysis Services،   و Power Pivot مورد استفاده قرار میگیرد. فرمول های DAX شامل توابع، عملگرها و مقادیر برای انجام محاسبات و کوئری­های پیشرفته بر روی داده های موجود در جداول مرتبط و ستون ها در مدل های داده­ ای جدولی هستند.

dax

این مقاله مقدمه­ای برای مهمترین مفاهیم در DAX ارائه می­دهد و تمام قابلیت­های مورد استفاده آن در محصولات مختلف را بیان می­کند. قابل ذکر است که برخی از این قابلیت ها ممکن است برای محصولات یا موارد خاص مورد استفاده نباشد.

 

کوئری ها

کوئری های DAX را می­توان در محیطSSMS و ابزارهای متن باز مانندDAX Studio  ایجاد و راه اندازی کرد. برخلاف فرمول های محاسباتی DAX، که می­تواند فقط در مدل­های داده­ای  جدولی ایجاد شود، کوئری های DAX بر روی مدل های تحلیلی چند بعدی قابل اجرا می­باشد.

 

توابع

DAX شامل توابعی است که می توانید از آن برای انجام محاسبات بر مبنای تاریخ و زمان، ایجاد مقادیر شرطی، کار با مقادیر رشته­ای، جستجو بر اساس روابط و تکرار در جدول برای انجام محاسبات بازگشتی استفاده کنید. بسیاری از این توابع شبیه به فرمول های اکسل به نظر می رسند؛ اما برخی از فرمول های DAX متفاوت هستند.

فراوانی توابع

از توابع DAX می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توابع تاریخ و زمان

CALENDAR, CALENDARAUTO, DATE, DATEDIFF, DATEVALUE, DAY, EDATE , EOMONTH , HOUR , MINUTE, MONTH, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, YEAR, YEARFRAC

 • توابع فیلتر

ADDMISSINGITEMS, ALL, ALLEXCEPT, ALLNOBLANKROW, ALLSELECTED, CALCULATE, CALCULATETABLE, CROSSFILTER function, DISTINCT, EARLIER, EARLIEST, FILTER, FILTERS, HASONEFILTER, HASONEVALUE, ISCROSSFILTERED, ISFILTERED, KEEPFILTERS, RELATED, RELATEDTABLE, SELECTEDVALUE, SUBSTITUTEWITHINDEX, USERELATIONSHIP, VALUES

 • توابع اطلاعات

CONTAINS, CUSTOMDATA, ISBLANK, ISERROR, ISEVEN, ISINSCOPE, ISLOGICAL, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISONORAFTER, ISTEXT, LOOKUPVALUE, USERNAME

 • توابع منطقی

AND, FALSE, IF, IFERROR, NOT, OR, SWITCH, TRUE

 • توابع ریاضی و مثلثاتی

ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN, ATANH, CEILING, COMBIN, COMBINA, COS, COSH, CURRENCY, DEGREES, DIVIDE, EVEN, EXP, FACT, FLOOR, GCD, INT, ISO.CEILING, LCM, LN, LOG, LOG10, INT, MROUND, ODD, PI, POWER, PRODUCT, PRODUCTX, QUOTIENT, RADIANS, RAND, RANDBETWEEN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SIGN, SQRT, SUM, SUMX, TRUNC

 • توابع آماری

ADDCOLUMNS, APPROXIMATEDISTINCTCOUNT, AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEX, BETA.DIST, BETA.INV, CHISQ.INV, CHISQ.INV.RT, CONFIDENCE.NORM, CONFIDENCE.T, COUNT, COUNTA, COUNTAX, COUNTBLANK, COUNTROWS, COUNTX, CROSSJOIN, DATATABLE function, DISTINCTCOUNT, EXPON.DIST, GENERATE, GENERATEALL, GEOMEAN, GEOMEANX, MAX, MAXA, MAXX, MEDIAN, MEDIANX, MIN, MINA, MINX, NORM.DIST, NORM.INV, NORM.S.DIST, NORM.S.INV (DAX) , PERCENTILE.EXC, PERCENTILE.INC, PERCENTILEX.EXC, PERCENTILEX.INC, POISSON.DIST, RANK.EQ, RANKX, ROW, SAMPLE, SELECTCOLUMNS, SIN, SINH, STDEV.P, STDEV.S, STDEVX.P, STDEVX.S, SQRTPI, SUMMARIZE, T.DIST, T.DIST.2T, T.DIST.RT, T.INV, T.INV.2t, TAN, TANH, TOPN, VAR.P, VAR.S, VARX.P, VARX.S, XIRR, XNPV

 • توابع متنی

BLANK, CODE, CONCATENATE, CONCATENATEX, EXACT, FIND, FIXED, FORMAT, LEFT, LEN, LOWER, MID, REPLACE, REPT, RIGHT, SEARCH, SUBSTITUTE, TRIM, UNICHAR, UPPER, VALUE

 

نوع داده

DAX می تواند محاسبات را برای هفت نوع داده انجام دهد:

 • Integer
 • Real
 • Currency
 • Date (datetime)
 • TRUE/FALSE (Boolean)
 • String
 • BLOB (binary large object)

کجا از فرمولهای DAX استفاده کنیم؟

به طور مثال شما می توانید فرمول ها را در Power Pivot یا در ستون های محاسبه شده یا در محدوده محاسبه ایجاد کنید.

ستون محاسبه شده:

ستون محاسبه ستونی است که شما به یک جدول پویای موجود اضافه می کنید. به جای افزودن یا وارد کردن مقادیر در ستون، یک فرمول DAX ایجاد می کند که مقادیر ستون را تعریف می کند. اگر شما جدول Power Pivot را در PivotTable یا PivotChart قرار دهید، ستون محاسبه شده را می توان به عنوان هر ستون داده دیگر مورد استفاده قرار داد.

power-pivot

فرمول ها در ستون محاسبه بسیار شبیه فرمول هایی هستند که شما در اکسل ایجاد می کنید. با این حال، بر خلاف اکسل، شما نمیتوانید فرمول دیگری برای ردیفهای مختلف در یک جدول ایجاد کنید؛ در عوض، فرمول DAX به طور خودکار به کل ستون اعمال می شود.

هنگامی که یک ستون حاوی یک فرمول است، مقدار برای هر ردیف محاسبه می شود. نتایج به محض ایجاد فرمول برای ستون اعمال میگردد. مقادیر ستون فقط در صورت لزوم برای تجدید ارزیابی داده های محاسبه شده یا محاسبه دستی مورداستفاده قرار میگیرد.

شما می توانید ستون های محاسبه شده را بر اساس اندازه ها و دیگر ستون های محاسبه شده ایجاد کنید. با این حال، از نام گذاری مشابه برای یک ستون محاسبه شده و هم اندازه اجتناب بورزید چون منجر به منجر به گیج تداخل نتایج میگردد. هنگام رجوع به یک ستون، زمانی که به یک ستون رجوع میکنید بهتر است شرایط کامل یک ستون مرجع را داشته باشد تا از ایجاد اندازه های تصادفی جلوگیری شود.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

مدل سازی در power bi

مدل‌ سازی در Power BI، این امکان را بوجود می‌آورد که به چندین منبع داده متصل شد، سپس آنها را به طریقی ترکیب کرد که یک مدل منحصر به فرد از داده‌هایی که مناسب با نیازهای ما است را ایجاد نماید. برای ایجاد یک ارتباط منطقی میان منابع داده‌های مختلف، باید یک رابطه ایجاد کرد. ارتباط بین منابع داده‌ای، Power BI را قادر می‌سازد تا بتواند تشخیص دهد که کدام یک از جداول مربوط به یکدیگر هستند تا به کاربر این امکان را دهد که بتواند مصور سازی‌ها و گزارش‌های مورد نظر خود را ایجاد نماید.

واحد آموزشی شرکت هوش تجاری کیسان جهت درک این موضوع آموزش مدل سازی در نرم‌افزار پاور بی آی را آماده نموده‌اند.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

دریافت اطلاعات از دیتا ست های متنوع

ورود اطلاعات در Power BI

در این ویدئوی کوتاه بسیار خلاصه و کاربردی روش دریافت اطلاعات از دیتا ست های متنوع در پاور بی آی آموزش داده شده است.

 

 

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان ۱ دیدگاه

انباره داده و روش طراحی وپیاده سازی آن

امروزه با افزایش اطلاعات سازمانی و نیاز به تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای مشخص نمودن وضعیت و عملکرد سازمان و همینطور جهت پیش‌بینی و اتخاذ تصمیمات دقیق امری ضروری می‌باشد و شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف به این مهم واقف شده‌اند. لذا جهت گردآوری و یکپارچه‌سازی این اطلاعات نیاز به راه‌اندازی انباره داده می‌باشد. تیم تحقیقاتی و پژوهشی شرکت هوش تجاری کیسان در این مقاله به روش راه‌اندازی یک انباره داده پرداخته است.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

تحلیل‌ گران اطلاعات هوش تجاری به چه کسانی می‌گویند و وظایف آنها چیست؟

تحلیل‌ گران اطلاعات هوش تجاری از داده‌ها برای کشف روند بازار و برای افزایش بهره‌وری استفاده می‌کنند.آنها بعضا در شرکت‌ها به عنوان مشاور عمل می‌کنند تحلیل‌گران اطلاعات این داده‌ها را از چندین روش جمع‌آوری می‌نمایند:

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

مایکروسافت پاور بی آی آینده اکسل است

پاور بی آی آینده اکسل است

هیچگاه مایکروسافت برنامه‌ای برای حذف نرم‌افزار محبوب اکسل نداشته اما سیاست‌های مایکروسافت به سمت حذف ابزارهای افرودنی (Excel adds-one) پیش می‌رود و بدین ترتیب پاور بی‌آی را به یک نرم‌افزار مرجع تجزیه و تحلیل (self service) در مایکروسافت  تبدیل می‌نماید.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

سمینار فضای سایبری

سمینار فضای سایبری تهدیدها و آسیب‌های فضای سایبری روز ۱۷ مهرماه با حضور ۱۳۳ نفر از پرسنل مجتمع دارو و درمان هلال ایران در سالن همایش مجتمع با سخنرانی سرکار خانم دکتر عرفانی برگزار گردید.
در این سمینار یک روزه به اهم آسیب‌ها و تهدیدهای فضای سایبری پرداخته شد.
در ادامه مواردی از قوت‌های این فضا نیز به سمع و نظر حاضرین در سمینار رسید.با توجه به اسقبال گسترده حاضرین در سمینار از موضوعات مطرح شده ،موارد خاصی از تهدیدهای پیش رو در دنیای سایبری مطرح گردید.
در صورت تمایل به اجرای این آموزش در سازمانتان با ما تماس بگیرید.

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

تجزیه و تحلیل داده‌ها با موبایل در Power BI

برنامه‌های کاربردی  Power BI، در تلفن همراه امکان تجزیه و تحلیل داده‌ها را فراهم می‌کند.

اکثر گروه‌های کسب‌و‌کار در مایکروسافت از Power BI برای ایجاد بینش و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها استفاده می‌کنند. برای حفظ سرعت کسب و کار و نیروی کار که همیشه در حال تغییر می‌باشند. داده‌های تعاملی پاور بی‌آی باید برای مشاهده و به اشتراک‌گذاری از هر دستگاه، در هر زمان و در هر کجا که هستند در دسترس باشند. برای گسترش قابلیت‌های مصورسازی Power BI و بهبود تجربه کاربر، تیم BI در مایکروسافت راه‌کارهای نوآورانه‌ای برای دستگاه‌های  Android ،Ios  و Windows ارائه داده‌اند که به صورت داشبوردی بهینه شده و گزارش‌هایی را ارائه می‌هند.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان بدون دیدگاه

مصور سازی داده‌ها با استفاده از Power BI

استفاده از power BI برای به تصویر کشیدن داده‌ها از طریق ارتباط با مشتری آنلاین مایکروسافت (CRM)، بطوری‌که به راحتی قابل درک برای مدیران سازمان‌ها باشد.

یکی از مأموریت‌های Microsoft IT، در زمینه هوش تجاری (BI)، ایجاد زیر ساختی است که داده‌های مشتریان را در قالب اطلاعات، در دسترس آن‌ها قرار دهد. دسترسی آسان و بی‌نظیر به اطلاعات مناسب، می‌تواند تصمیمات به موقع و استراتژیکی در زمینه داده‌سازی، همراه با ذخیره هزینه و بهره‌وری به ارمغان آورد. چنانچه، شرکت مایکروسافت و تیم BPO» Business process outsourcing» اطلاعات مشتریان را در اختیار مدیران مراکز فعال منطقه‌ای، مدیران ارائه خدمات و عملیات و سایر تصمیم‌گیرندگان در سازمان قرار داده است.

ادامه مطلب

توسط دپارتمان آموزش کیسان دپارتمان آموزش کیسان ۲ دیدگاه

برگزاری دوره طراحی داشبورد های مدیریتی با به کارگیری Power BI

دوره به کارگیری نرم افزار تازه توسعه یافته مایکروسافت با عنوان پاور بی‌آی با حضور علاقه‌مندان به حوزه تحلیل و طراحی داشبوردهای مدیریتی با این نرم افزار در واحد آموزش شرکت «کیسان» برگزار گردید.

 

در صورتی که علاقه‌مند به آشنایی بیشتر با این دوره و مزایای به‌کارگیری آن هستید، با ما تماس بگیرید.